Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel

Riigihanke „Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava „Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel” eesmärgiks on valdkondliku arengukava „Eesti  Lõimumiskava 2008-2013“  õigeaegne, säästlik ja tulemuslik elluviimine rakendusplaani 2008-2010 alusel selliselt, et see põhineks  hästi ettevalmistatud haldus- ja finantseerimismehhanismil ning tegevuste teostamisse  kaasatakse rakendusüksustena lisaks ministeeriumidele, nende allasutustele ja projekti Tellijale Integratsiooni Sihtasutusele ka kohalikud omavalitsused. Eesmärgi saavutamiseks sõlmis Integratsiooni Sihtasutus 2009. aasta märtsis lepingu konsortsiumiga, mille osapoolteks on projekti juhtpartner Balti Uuringute Instituut (IBS), Koolitus- ja Konsultatsioonikeskus Geomedia OÜ ja Poliitikauuringute Keskus Praxis. Projekti finantseeritakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu, Tellija partnerasutuseks projekti elluviimisel on Kultuuriministeerium.

Projektiga viiakse ellu alljärgnevad tegevused:

– Eesti Lõimumiskava 2008-2013 ning selle rakendusplaani 2008-2010, seonduvate uuringute ning muude asjassepuutuvate dokumentide analüüs koos täiendava informatsiooni kogumisega hanke sihtrühmadelt. Rahvusvaheliste parimate praktikate uuring.

– 27.-28. mail toimus Tallinnas Õpetajate Majas riigi ja KOV ametnikele suunatud koolitus rahvusvahelistest  parimatest  praktikatest riigi ja kohalike omavalitsuste koostöövormidest integratsioonialaste tegevuste teostamisel. Koolituse „Eesti riigi lõimumispoliitika „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ ja selle toimimine KOV tasandil“ materjalid on kättesaadavad Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

– Konsultatsiooniseminarid ministeeriumites ning KOV ametnikega Eesti Lõimumiskava 2008-2013 osade tegevuste kohalikele omavalitsustele teostamiseks delegeerimise kohta.

– Analüüside ning seminaride tulemusena koostatakse muudatus-/täiendusettepanekud „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ tegevuste osas, mille teostamine oleks otstarbekas delegeerida kohalikele omavalitsustele. Sh esitatakse ettepanekud lõimumiskava tegevuste kohalikule tasandile delegeerimise sobiva finantseerimisskeemi osas. Analüüsimeeskonna ettepanekud arutatakse läbi ning täiendatakse tagasisideseminaridel KOV ametnikega.

Projekti raames väljatöötatavad ettepanekud ning lõppraport valmivad 2010 a. esimesel poolel.