Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) avaldas eelmisel nädalal põhjaliku uuringu, mis annab ülevaate jälitustegevuse õiguslikust raamistikust ja järelevalvest kõigis EL liikmesriikides. Uuringu algatajaks oli Euroopa Parlament, kes soovis nn Snowdeni luureskandaali valguses teada saada, kuidas on Euroopa riikide julgeolekuasutuste jälitustoimingutes tagatud põhiõiguste kaitse.

Võrdlevast uuringust selgub, et riigid kasutavad julgeolekuasutuste tegevuse reguleerimiseks väga erinevaid viise, kuid tõhusa järelevalve tagamisel ja seaduste selgitamisel tuleb täiendavaid jõupingutusi teha kõigil. Samuti rõhutab uuring vajadust parandada inimeste ligipääsu õiguskaitsevahenditele, kui neil esineb kahtlusi, et jälitustegevuse käigus on rikutud nende õigust isikuandmete kaitsele või eraelu puutumatusele.

Uuringu tulemused näitavad, et sarnaselt Eestile täidavad enamikus EL riikides julgeolekuasutuste järelevalve korraldamisel põhirolli parlamendikomisjonid. Kui Eestis on see ülesanne pandud Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile, siis mõnes riigis on sarnane roll laiemate volitustega alatistel komisjonidel. Samas toob uuring esile, et isikuandmete kogumise, vahetamise ja kasutuse tõhusat jälgimist võib piirata komisjonide politiseeritus ning seadusandjate napid teadmised jälitustegevuses kasutatavatest tehnoloogilistest lahendustest.

Jälitustegevusega seotud põhiõiguste rikkumise eest kaitsevad kodanikke enamasti ombudsmani institutsioonid, andmekaitse- või muud järelevalveasutused ning kohtud. Ehkki paljud liikmesriigid on andnud andmekaitseasutustele õiguse menetleda kodanike kaebusi ja teha siduvaid otsuseid, on nende juurdepääs olulisele infole praktikas sageli piiratud. Kohtu kaudu võimaldavad põhiõiguste rikkumise heastamist eranditult kõik liikmesriigid, kuid FRA hinnangul piiravad inimeste ligipääsu õigusemõistmisele mitmed praktilised takistused, nagu kõrged kohtukulud, menetluse pikkus ja keerukus, elektroonilise luure puhul konkreetsete tõendite puudumine või nende kogumise keerukus jne.

Järgmise sammuna viib FRA järgmisel aastal läbi empiirilise uuringu valitud liikmesriikides, et analüüsida põhiõiguste kaitsemehhanismide ja järelevalve rakendamist praktikas. Uuringu lõpparuande valmimist on oodata 2016. aasta lõpuks.

Käesoleva uuringu tarbeks aitas Eesti kohta andmeid koguda Eesti Inimõiguste Keskus. FRA uurimisvõrgustiku ametlik partner Eestis on Balti Uuringute Instituut.

Ingliskeelne uuringuaruanne on kättesaadav FRA kodulehel: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-surveillance-intelligence-services_en.pdf

Ingliskeelne lühikokkuvõte uuringu põhileidudest: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/memo-2015-surveillance_en.pdf