Balti Uuringute Instituudil on valminud kaks uuringut varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustest ning pagulaste Eesti ühiskonda integreerimise väljakutsetest.

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute uuring analüüsib Eestis elavate pagulaste probleeme ja väljakutseid oma elu sisseseadmisega ning lõimumisega Eesti ühiskonda. Uuringu käigus intervjueeriti 21 pagulast ning viidi läbi fookusgrupp-intervjuu nende tugiisikutega. Uuring tõi välja rea probleeme pagulaste integreerumisel alates töökoha ja elamuaseme leidmisel vajaliku abi kättesaadavusest kuni lõpetades tasuta eesti keele õppe võimaluste ning kohanemisprogrammide puudumisega.

Uuringuraport on kättesaadav siin

Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste uuring analüüsib erivajadustega varjupaigataotlejate – alaealiste laste, eakate inimeste, rasedate ning vaimsete ja muude tervisehäiretega inimeste, kes kõik vajavad erihoolitsust – vastuvõtutingimusi. Uuring koosneb neljast alauuringust:

  • Varjupaigataotlejate sihtrühma uuring, mille käigus intervjueeriti 16 varjupaigataotlejat;
  • Erivajadusega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste ja organisatsioonide kaardistamine ning teenustega rahulolu küsitlus;
  • Viie Euroopa Liidu liikmesriigi heade praktikate uuring vastuvõtutingimustest erivajadusega varjupaigataotlejatele ning
  • Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja Euroopa Nõukogu direktiivi 2003/9/EÜ, 27. jaanuar 2003 võrdlev analüüs erivajadustega isikute vastuvõtutingimuste osas.

Nelja uuringuraportiga on võimalik tutvuda siin

Lisainfo:
Kristina Kallas, kristina@ibs.ee, M +372 5118311
Kristjan Kaldur, kristjan@ibs.ee, M +372 5050364

Uuringud tellis Siseministeerium. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Pagulasfondi III (2008–2013) 2009. aasta programmi ja riigieelarvelistest vahenditest.