Pikale venivad kohtumenetlused, kõrged kohtukulud ja õigusteenuste kallidus takistavad oluliselt Eesti ettevõtjate tegevust, selgub EL Põhiõiguste Ameti värskest uuringust. Amet analüüsis ettevõtlusvabaduse kui Euroopa Liidu põhiõiguse olukorda ja leidis, et nii Eestis kui mujal Euroopas tuleb ettevõtjatel sageli rinda pista ebaefektiivse kohtusüsteemi ja ülemäärase halduskoormusega. Lisaks kogevad ettevõtjatena täiendavaid takistusi naised, noored, sisserändajad ja puuetega inimesed. Vastukaaluks tõstab uuring esile mitmeid ettevõtjasõbralikke praktikaid, sealhulgas Eesti e-lahendusi.

Uuringus nenditakse, et Euroopal tuleb ettevõtlusvabaduse edendamiseks veel palju ära teha. Ettevõtlust pärsivad eelkõige bürokraatlikud protseduurid, piiratud ligipääs finantskapitalile ja õiguskaitsele ning kohtuväliste vaidluste lahendamise mehhanismide puudumine. Aeglased ja kulukad kohtumenetlused pidurdavad aga võlgade sissenõudmist, takistades ettevõtete äritegevust ja pannes eriti raskesse olukorda väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Uuringu andmetel tuleb ettevõtluses eriti suuri takistusi ületada naistel, noortel, sisserändajatel ja puuetega inimestel. Näiteks ei ole naisettevõtjate puhul meestega võrdväärselt toetatud pere- ja tööelu ühitamine, noori ettevõtjaid takistab vähene kogemus, sisserändajatele on probleemiks stardikapitali leidmine ja kvalifikatsioonide tunnustamine, samuti keelebarjäär ja kultuurilised erinevused. Puuetega inimeste ettevõtlusvabadust piirab aga sõltuvus abist ja vajaliku infrastruktuuri puudumine töökohtadel.

Samas tunnustab uuring liikmesriikide edusamme regulatsioonide leevendamisel ja ettevõtjate halduskoormuse vähendamisel. Heade näidete seas tõstetakse esile ka Eesti e-lahendusi, nagu näiteks e-toimiku infosüsteem, mis võimaldab algatada maksekäsu kiirmenetlusi ilma kohtuistungita. Samuti kiidetakse EVEA ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatust „Õiguskiirabi“, mis pakub väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele tasuta õigusnõu.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on Euroopa Liidu agentuur, mis pakub Euroopa poliitikakujundajatele põhiõiguste alal tõenduspõhist ekspertnõu. Eestis on FRA uurimisvõrgustiku ametlikuks partneriks Balti Uuringute Instituut, käesoleva uuringu jaoks aitas andmeid koguda Eesti Inimõiguste Keskus.

Uuringuaruanne on inglise keeles kättesaadav ameti kodulehel: Freedom to conduct a business: exploring the dimensions of a fundamental right

Meediapäringud:  media@fra.europa.eu Tel.: +43 1 580 30 642