Balti Uuringute Instituudi (IBS) värske mõju-uuring leiab, et aastatel 2011-2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (SVÜF) toel ellu viidud projektid on andnud olulise panuse avaliku sektori ja vabaühenduste koostöösse avalike teenuste arendamisel. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vahendusel toetas fond alates 2011. aastast 62 avaliku ja kolmanda sektori koostööprojekti, mille raames arendati välja ühiselt pakutavaid sotsiaalteenuseid ning sotsiaalseid probleeme ennetavaid ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavaid teenuseid. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel uuris Balti Uuringute Instituut tänavu ligi 9 kuu vältel nende tegevuste tulemusi, mõjusid, asjakohasust ja jätkusuutlikkust.

Põhjalikku uuringusse kaasati projektide elluviijaid, valdkonna eksperte, projektides osalenud partnereid, taotlemise järel toetust mitte saanud vabaühendusi, fondi rakendajaid ja fondi elluviimisega seotud riigiasutuste esindajad. Analüüsi tulemused näitavad, et SVÜF on oluliselt arendanud avaliku ja kolmanda sektori koostööd avalike teenuste osutamisel ning aidanud täita sektorite koostöös valitsenud tühimikku. Samuti leiab analüüs, et projektide tegevused ja tulemused on vastanud seatud eesmärkidele ning toonud kaasa loodetud mõjusid valdkonna arengusse. Oluliste probleemkohtadena võib aga näha toetuste abil arendatud teenuste nõrka turundust ning jätkuvalt vähest teadlikkust sektoritevahelise koostöö võimalustest, seda eelkõige kohalike omavalitsuste seas.

Analüüsist tulenevalt soovitab IBS innovaatiliste ja sihtrühmade vajadustest lähtuvate teenuste arendamiseks kaaluda lähitulevikus sarnaste toetusskeemide rakendamist, mis ei sea kitsaid piire toetatavatele tegevustele ning võimaldavad sihtrühmade vajadustele kompleksselt läheneda. Kuna SVÜF-i kogemusele sarnased edukad ja jätkusuutlikud algatused ei suuda tõenäoliselt lähiajal veel välise toeta tekkida, on oluline leida võimalusi, kuidas jätkata SVÜF-i abil loodud vabaühenduste ja avaliku sektori koostöökogemust avalike teenuste pakkumisel.

Mõjuanalüüsi valmimist rahastas Šveitsi Vabaühenduste Fond ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Uuring on kättesaadav siin.