Balti Uuringute Instituut (IBS), Poliitikauuringute Keskus PRAXIS ja Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) viisid Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eestvedamisel 2012. aastal läbi esimese omalaadse uuringu laste õigustest kohtumenetlustes.

Uuringu eesmärk oli teada saada, kui hästi on erinevates õigusaktides sätestatud lapse õigused tegelikult kohtumenetlustes kaitstud, mil määral seatakse kohtutoimingutes esikohale lapse parimad huvid ja milline on spetsialistide ettevalmistus tööks lastega. Selleks intervjueeriti 51 Eesti spetsialisti, kelle seas oli lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid, ohvriabispetsialiste, psühholooge, kohtunikke, prokuröre, advokaate, kohtutöötajaid ja politseiametnikke.

Uuring leidis, et Eesti kohtumenetlusi ei saa enamasti pidada lapsesõbralikuks. Muuhulgas on praktikas probleeme laste õigusega olla teavitatud ja ära kuulatud, samuti ei arvestata ülekuulamisel sageli laste eripäraste vajadustega (näiteks ei ole kasutatavad ülekuulamisruumid lastele sobilikud). Puudulikuks peeti ka kohtuprotsessijärgset nõustamist. Spetsialistide hinnangul aitaks mitmeid probleeme lahendada spetsialistide ja lapsevanemate koolitamine, lapsesõbralike praktikate tutvustamine kohtutoimingutes ning menetluse osapoolte ja ametnike tihedam suhtlus ja koostöö.

Uuring viidi paralleelselt läbi 10 Euroopa riigis (teiste riikide aruanded on kättesaadavad siit) ning nende põhjal koostatud FRA võrdlev uuringuaruanne on kättesaadav siin. Antud aruanded esitavad tulemused uuringu esimese etapi kohta. Uuringu teine etapp kätkes endas kohtumõistmises osalenud laste intervjueerimist. Selle etapi tulemused avalikustatakse 2016. aastal.