All posts by: Kats Kivistik

 

Kats Kivistik

  analüütik
   
E-mail kats@ibs.ee
Phone +372 516 9628
   
 

Kats ühines Balti uuringute Instituudiga 2012. aastal seoses võrdse kohtlemise hindamise projektiga. Katsi peamisteks huvivaldkondadeks on sotsiaalse sidususe, hariduse, kultuuride vaheliste erinevuste ja teadlikkusega seonduv.

Katsil on teadusmagistrikraad Tartu Ülikoolist, ta on ennast täiendanud Itaalias ja Lissabonis õppides ja omandanud doktorikraadi Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudis, kus ta on andnud lisaks loengukursuseid avaliku arvamuse ja poliitilise käitumise teemal. Varem on ta kokku puutunud rakenduslike uuringutega nt koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja SA Eesti Õiguskeskusega.

Eesti Teadusinfosüsteem

   
2020 - 2022 Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused
2019 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu kontseptsiooni, metoodika ja korralduse uuring
2018 Mitmekultuurilise hariduse valdkonna kaardistamine
2019 Demokraatiaseminarid
2019 Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 Kogukonnapraktika tagasiside analüüs
2018 Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuring
2017 - 2018 Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2017 Mitte-eestlaste sihtrühmale tööturuteenuste osutamise analüüs
2017 Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas
2017 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 - 2017 Eesti keeleseisund
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Eesti tööturu rahvusliku ja keelelise jaotuse analüüs
2015 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine
2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs
2014 - 2015 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2013 - 2014 Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks
2012 - 2013 Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused
2011 - 2018 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustikus osalemine