All posts by: Kats Kivistik

 

Kats Kivistik

  analüütik
   
E-mail kats@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Kats ühines Balti uuringute Instituudiga 2012. aastal seoses võrdse kohtlemise hindamise projektiga. Katsi peamisteks huvivaldkondadeks on sotsiaalse sidususe, hariduse, kultuuride vaheliste erinevuste ja teadlikkusega seonduv.

Katsil on teadusmagistrikraad Tartu Ülikoolist, ta on ennast täiendanud Itaalias ja Lissabonis õppides ja omandanud doktorikraadi Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudis, kus ta on andnud lisaks loengukursuseid avaliku arvamuse ja poliitilise käitumise teemal. Varem on ta kokku puutunud rakenduslike uuringutega nt koostöös Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja SA Eesti Õiguskeskusega.

Eesti Teadusinfosüsteem

   
2021 - 2022 Teaduse tippkeskuste meetme hindamine
2021 Uuring “Loomevaldkondade kestlikkus”
2021 Võrdlusuuring projekti “Kinniste lasteasutuste ja vangla personali teadmiste ja oskuste parandamine töös lastega” raames
2021 Eesti maastikuarhitektuuri hariduse hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine
2021 - 2022 Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust
2021 Robotexi mõju-uuring 2017-2019
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2021 Mikrokvalifikatsioonide kasutusele võtmise võimalused Eesti haridus- ja kutsesüsteemis rahvusvahelisele praktikale toetudes
2020 - 2021 Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 - 2021 Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga
2020 - 2021 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020
2020 - 2021 Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring
2020 - 2021 Eesti väliskogukondade ja diasporaaliikmete uuring
2020 Eesti keele õppe vajaduste uuring
2020 - 2021 Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks
2020 - 2022 Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu kontseptsiooni, metoodika ja korralduse uuring
2018 Mitmekultuurilise hariduse valdkonna kaardistamine
2019 Demokraatiaseminarid
2019 Noortekohtumiste programmi mõju uuring
2019 Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 Kogukonnapraktika tagasiside analüüs
2018 Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuring
2017 - 2018 Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2017 Mitte-eestlaste sihtrühmale tööturuteenuste osutamise analüüs
2017 Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas
2017 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 - 2017 Eesti keeleseisund
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Eesti tööturu rahvusliku ja keelelise jaotuse analüüs
2015 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine
2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs
2014 - 2015 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2013 - 2014 Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks
2012 - 2013 Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused
2011 - 2018 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustikus osalemine