All posts by: Kristina Kallas

 

Kristina Kallas

  Juhatuse liige
   
E-mail kristina@ibs.ee
Phone +372 5118 311
   
 

Kristina Kallas (MA Modern History, Central European University, Budapest). Kristina joined IBS team in 2007. Her main responsibility is to lead the team working on broad issues such as social integration, migration and minority rights.

   
2015 - 2017 Noorte vaba liikumine Euroopa Liidus: barjäärid ja takistused
2015 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine
2014 - 2015 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015
2013 - 2014 Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ uuringu- ja seiremudeli väljatöötamine ja koostamise koordineerimine
2014 - 2015 Kaasamismeetodite koolitus Valgevene noortele kodanikuorganisatsioonide liidritele
2013 - 2015 Lõimumispoliitikad: Kes on kasusaajad? Indikaatorite kasutamine ja täiustamine lõimumisdebattides
2013 - 2014 Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks
2012 - 2013 Lõimumisalased taustainfo teemalehed
2012 - 2013 Lõimumisarutelud: kaardistame kolmandate riikide kodanike sisendit lõimumiskavasse
2012 - 2013 Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused
2012 Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!
2012 - 2013 Migration as a Part of a Policy for Increased Competitiveness
2011 Kuidas mõõta lõimumist? Lõimumispoliitika eesmärgid, mõõtmine ja hindamine
2011 - 2018 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustikus osalemine
2011 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda
2012 Lõimumisalane valimisdebatt 2011
2010 - 2011 Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega
2010 Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine
2009 - 2010 Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel
2008 - 2011 Euroopa kogukonna äärealadel: noored täiskasvanud immigrandid seitsmes Euroopa riigis
2006 - 2007 Minorities in Transition: A Force Forward Rather than Backward
2007 - 2008 Riikliku integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine