All posts by:

 

Kristina Kallas

  Juhatuse liige
   
E-post kristina@ibs.ee
Telefon +372 5118 311
   
  Kristina Kallas (MA Lähiajalugu, Kesk-Euroopa Ülikool, Budapest). Kristina on IBS meeskonnas olnud alates 2007. aastast. Kristina juhtida on sotsiaalse integratsiooni, migratsiooni ja vähemusrahvuste teemadega seotud projektid ja poliitikaanalüüsid.
   
2015 - 2017 Noorte vaba liikumine Euroopa Liidus: barjäärid ja takistused
2015 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine
2014 - 2015 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015
2013 - 2014 Lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ uuringu- ja seiremudeli väljatöötamine ja koostamise koordineerimine
2014 - 2015 Kaasamismeetodite koolitus Valgevene noortele kodanikuorganisatsioonide liidritele
2013 - 2015 Lõimumispoliitikad: Kes on kasusaajad? Indikaatorite kasutamine ja täiustamine lõimumisdebattides
2013 - 2014 Uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks
2012 - 2013 Lõimumisalased taustainfo teemalehed
2012 - 2013 Lõimumisarutelud: kaardistame kolmandate riikide kodanike sisendit lõimumiskavasse
2012 - 2013 Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused
2012 Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!
2012 - 2013 Migration as a Part of a Policy for Increased Competitiveness
2011 Kuidas mõõta lõimumist? Lõimumispoliitika eesmärgid, mõõtmine ja hindamine
2011 - 2018 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustikus osalemine
2011 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda
2012 Lõimumisalane valimisdebatt 2011
2010 - 2011 Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega
2010 Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine
2009 - 2010 Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel
2008 - 2011 Euroopa kogukonna äärealadel: noored täiskasvanud immigrandid seitsmes Euroopa riigis
2006 - 2007 Minorities in Transition: A Force Forward Rather than Backward
2007 - 2008 Riikliku integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine