All posts by: Maarja Käger

 

Maarja Käger

  analüütik
   
E-mail maarja@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Balti Uuringute Instituudis on Maarja töötanud alates 2011. aastast. Ta osaleb peamiselt majandus- ja regionaalarengu ning innovatsiooni alaste uurimisprojektide ja analüüside läbiviimises, sh programmide ja poliitikate mõjude hindamises. Maarja on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse erialal (spetsialiseerumine avaliku- ja erasektori koostööle). Ta on täiendanud oma teadmisi mh Haagi Ülikoolis Euroopa õpingute erialal ning Reykjaviki Ülikoolis toimunud väikeriikide majandusliku ja sotsiaalse julgeoleku teemalises suvekoolis.

   
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2021 Mikrokvalifikatsioonide kasutusele võtmise võimalused Eesti haridus- ja kutsesüsteemis rahvusvahelisele praktikale toetudes
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 - 2021 Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga
2020 - 2021 Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring
2020 - 2021 Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks
2020 - 2022 Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2019 Noortekohtumiste programmi mõju uuring
2019 Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2019 Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018
2018 Kogukonnapraktika tagasiside analüüs
2018 - 2019 Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamine
2018 Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuring
2017 Tehnoloogiaseadmete kaardistamise projekt
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2017 - 2020 Cities multimodal – urban transport systems in transition towards low carbon mobility
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2017 Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2014 - 2015 Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring
2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2013 Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring
2012 Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine
2011 Eesti IKT lahenduste kasutamise uuring
2011 EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 - 2012 Central Baltic Living Labs for Digital Services