All posts by: Maarja Käger

 

Maarja Käger

  analüütik
   
E-mail maarja@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Balti Uuringute Instituudis on Maarja töötanud alates 2011. aastast. Ta osaleb peamiselt majandus- ja regionaalarengu ning innovatsiooni alaste uurimisprojektide ja analüüside läbiviimises, sh programmide ja poliitikate mõjude hindamises. Maarja on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse erialal (spetsialiseerumine avaliku- ja erasektori koostööle). Ta on täiendanud oma teadmisi mh Haagi Ülikoolis Euroopa õpingute erialal ning Reykjaviki Ülikoolis toimunud väikeriikide majandusliku ja sotsiaalse julgeoleku teemalises suvekoolis.

   
2021 Võrdlusuuring projekti “Kinniste lasteasutuste ja vangla personali teadmiste ja oskuste parandamine töös lastega” raames
2021 Eesti maastikuarhitektuuri hariduse hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine
2021 - 2022 Tartu noorte teadlikkus Tartu Linna Noortevolikogust
2021 Robotexi mõju-uuring 2017-2019
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2021 Mikrokvalifikatsioonide kasutusele võtmise võimalused Eesti haridus- ja kutsesüsteemis rahvusvahelisele praktikale toetudes
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 - 2021 Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga
2020 - 2021 Tartlaste tervisespordi harrastuse ja tervisespordi võimaluste uuring
2020 - 2021 Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks
2020 - 2022 Kraadiõppuritest kolmandatest riikidest välistudengitele Eesti tööturu võimaluste tutvustamise koolitused ja ühisüritused
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2019 Noortekohtumiste programmi mõju uuring
2019 Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2019 Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018
2018 Kogukonnapraktika tagasiside analüüs
2018 - 2019 Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamine
2018 Erasmus+ noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju uuring
2017 Tehnoloogiaseadmete kaardistamise projekt
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2017 - 2020 Cities multimodal – urban transport systems in transition towards low carbon mobility
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2017 Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2014 - 2015 Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring
2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2013 Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring
2012 Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine
2011 Eesti IKT lahenduste kasutamise uuring
2011 EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 - 2012 Central Baltic Living Labs for Digital Services