All posts by: Merit Tatar

 

Merit Tatar

  juhatuse liige
   
E-post merit@ibs.ee
Telefon +372 526 3931
   
 

Merit omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist avalikus halduses. Magistrikraadi omandas Merit Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal ning London School of Economics and Political Science Euroopa õpingute programmis. Samuti on Merit õpingute jooksul läbinud nii Maastrichti Ülikooli vahetusüliõpilaste programmi kui teinud teadustööd Firenze Ülikoolis. Alates 2004. aastast töötas Merit erasektoris, koordineerides regionaalarengu valdkonna konsultantide tööd ning konsulteerides peamiselt kohalikke omavalitsusi Euroopa Liidu rahastamisprogrammide osas ja aidates kohalikke arenguprojekte ellu viia.

Merit ühines Balti Uuringute Instituudiga 2008. aastal, käivitades organisatsoonis programmide ja poliitikate hindamise suuna ja on sellest ajast peale osalenud mitmete avaliku sektori programmide ja teenuste tulemuslikkuse ning mõjude hindamisel – metoodikate väljatöötamisest hindamise tulemuste pakkumiseni. IBS-us tegeleb Merit lisaks poliitikate ja programmide tulemuslikkuse ja mõjude hindamisele erinevate sotsiaalmajanduslike analüüside teostamise ning uuringuprojektide initsieerimise ja läbiviimisega. Lisaks tegevusele IBS-us, juhendab Merit aeg-ajalt Tallinna Tehnikaülikoolis Euroopa Liidu teemalist magistrikursust ning teeb koostööd erinevate teadusajakirjadega (nt Trames, Administrative Culture, European Planning Studies, Rural Studies, Regional and Federal Studies) käsikirjade ülevaatamisel ja avaldamiseks hinnangu andmisel.

   
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2019 Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamine
2017 - 2018 Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)
2017 Tehnoloogiaseadmete kaardistamise projekt
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2018 - 2021 Participatory urban planning for healthier urban communities (HEAT)
2017 - 2020 Cities multimodal – urban transport systems in transition towards low carbon mobility
2017 - 2020 BSR ELECTRIC
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2016 - 2021 Tark linn : SmartEnCity
2014 - 2017 Jätkusuutliku innovatsiooni hindamise ja juhtimise raamistiku arendamine
2014 - 2015 Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring
2015 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine
2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs
2015 Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2014 Avalike teenuste osutamise kaardistamine
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2014 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamine
2012 Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine
2012 Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine
2011 EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 Programmi ESTLAT 2007-2013 hindamine
2009 - 2010 Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs
2009 - 2010 Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine
2009 Struktuurivahendite rakenduskavade hindamine
2009 - 2010 Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel