All posts by: Merit Tatar

 

Merit Tatar

  juhatuse liige
   
E-mail merit@ibs.ee
Phone +372 526 3931
   
 

Merit töötab IBS-i arendusdirektorina kohaliku ja regionaalarengu valdkonnas. Ta omab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudist avalikus halduses. Tema eriline huvi on Euroopa Liidu regionaalpoliitika ja selle rakendamine EL-i kohalikul ja piirkondlikul tasandil, mis oli ühtlasi tema magistritöö uurimisteema Londoni ülikooli majanduskolledžis, mille ta lõpetas 2008. aastal. Merit kaitses doktoriväitekirja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõjust mitmetasandilisele valitsemisele Eestis.
Alates 2004. aastast on ta töötanud EL-i poolt rahastatud projektide väljatöötamise konsultandina kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja valitsusvälistele organisatsioonidele nii Eestis kui ka välismaal.
Ta on olnud paljude arendusprojektide ja uuringute projektijuht ning analüütik. Viimasel ajal on ta keskendunud poliitikaanalüüsidele ja mõjuhinnangutele, eriti EL-i ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Merit seotud mitmete valitsuse uurimisprojektidega, mille eesmärkideks on olnud välja töötada teaduslikult kindlad poliitikasoovitused kohaliku ja piirkondliku arengu valdkonnas ning EL-i ühtekuuluvuspoliitika mõju hindamisel.
Alates 2004. aastast on Merit töötanud ka Tartu Ülikooli avaliku halduse osakonna teadusuuringute assistendina ning alates 2008. aastast andnud Tallinna Tehnikaülikoolis loenguid EL-i integratsioonist ja poliitikatest ning mitmetasandilisest juhtimiskorrast EL-i poliitikakujundamisel.

Eesti Teadusinfosüsteem ; Google Scholar

   
2021 Uuring “Loomevaldkondade kestlikkus”
2020 - 2021 Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks
2021 - 2022 Tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA) tulemuslikkuse ja mõju hindamine
2020 - 2021 Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs
2020 - 2021 Kristjan Jaagu programmi välishindamine
2020 Ida-Virumaa õiglase ülemineku koosloomeprotsess taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkonnas
2020 - 2023 Allthings.bioPRO
2020 Noortegarantii tugisüsteemi rakendamise mõju ja tulemuslikkuse analüüs
2020 Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 mõjuhindamine
2019 - 2021 Green Silver Age Mobility (GreenSAM)
2018 - 2019 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020 vahehindamine
2018 - 2019 Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamine
2017 - 2018 Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)
2017 Tehnoloogiaseadmete kaardistamise projekt
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2018 - 2021 Participatory urban planning for healthier urban communities (HEAT)
2017 - 2020 Cities multimodal – urban transport systems in transition towards low carbon mobility
2017 - 2020 BSR ELECTRIC
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2016 - 2017 Tegevuse „Minu esimene töökoht“ vahehindamine
2016 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogrammi tulemuslikkuse hindamine
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2016 - 2021 Tark linn : SmartEnCity
2014 - 2017 Jätkusuutliku innovatsiooni hindamise ja juhtimise raamistiku arendamine
2014 - 2015 Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring
2015 Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi tulemuste ja mõju hindamine
2015 Šveitsi Vabaühenduste Fondi (2011-2015) mõjuanalüüs
2015 Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2014 Avalike teenuste osutamise kaardistamine
2014 TLÜ Kasvatusteaduste instituudi õppekavade võrdlus
2012 - 2014 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamine
2012 Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ning Välispiirifondi tulemuste ja mõju hindamine
2012 Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine
2011 EL tõukefondide perioodi 2007-2013 teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse meetmete rakendamise hindamine
2011 - 2013 Central Baltic Job Ferry
2010 Programmi ESTLAT 2007-2013 hindamine
2009 - 2010 Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs
2009 - 2010 Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine
2009 Struktuurivahendite rakenduskavade hindamine
2009 - 2010 Kohalike omavalitsuste rolli määratlemine valdkondliku arengukava ”Eesti Lõimumiskava 2008-2013” tegevuste elluviimisel