All posts by: Nastja Pertsjonok

 

Nastja Pertsjonok

  analüütik
   
E-mail nastja@ibs.ee
Phone +372 699 9480
   
 

Nastja Pertsjonok on õppinud Tartu Ülikoolis ja Taanis skandinavistikat ja tegelenud aktiivselt integratsiooniküsimustega – nii teoreetiliselt kui praktikas. Lisaks tööle IBSus on ta tegev ka teistes erinevates mittetulundusühingutes, näiteks MTÜ Ethical Links asutaja ja Anna Lindhi Fondi Eesti koordinaator 2013-2015. Muuhulgas on ta aktiivne ka Eesti pagulastega seotud tegevustes. Nastja teemadeks on ränne ja lõimumine, iseäranis vene ja Lähis-Ida kultuuritausta kontekstis.

   
2020 - 2021 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020
2020 - 2021 Eesti väliskogukondade ja diasporaaliikmete uuring
2019 Demokraatiaseminarid
2019 Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs
2018 - 2019 Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018
2018 - 2019 Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs
2018 INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine
2017 Noorsootöötajate koolitusvajaduse uuring
2017 VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine
2017 Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas
2017 - 2018 Sisserändajate lõimumise toetamine tööturul (MIGRASCOPE)
2016 - 2017 Eesti keeleseisund
2016 - 2017 Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse
2016 Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös
2016 Üksikvanem ja tema huvide kaitse – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine
2014 Õpetajate täiendusõppe vajadused
2014 - 2015 Kaasamismeetodite koolitus Valgevene noortele kodanikuorganisatsioonide liidritele
2012 - 2013 Lõimumisarutelud: kaardistame kolmandate riikide kodanike sisendit lõimumiskavasse
2012 - 2013 Võrdne kohtlemine Eestis: mõjude hindamine, teadlikkus ja poliitikasoovitused
2012 Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!
2011 - 2018 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustikus osalemine
2011 Eestis rahvusvahelise kaitse saanud isikute hetkeolukord ning integreeritus Eesti ühiskonda
2012 Lõimumisalane valimisdebatt 2011
2010 - 2011 Eestis erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatu ning teiste liikmesriikide praktikatega
2010 - 2013 Teaduspood