Organisatsioon

Balti Uuringute Instituut (IBS) on 1996. aastal asutatud iseseisev ja sõltumatu mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus, mille peamiseks tegevusalaks on rakendusuuringute ja poliitikaanalüüside läbiviimine. Meie eesmärgiks on osaleda teadmistepõhise ühiskonna arendamisel, edendades Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist ning pakkudes selleks kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi. Oma tegevustega püüab Balti Uuringute Instituut panustada teadmiste kasvu ning tõsta laiemat arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest.

uurimisvaldkonnad

 1. Majandus- ja regionaalareng

  Üks meie uuringute võtmevaldkondi keskendub küsimusele, milles peitub ettevõtete, regioonide, riikide ja meta-regioonide, nagu näiteks Läänemere piirkond või Euroopa Liit, konkurentsivõime ning kuidas seda säilitada ja suurendada pidevalt muutuvas maailmas. Me uurime seega eri valdkondade – innovatsioon & teadus, tehnoloogia ning haridus -, aga teiste asjakohaste poliitikate rolli, nii üksikult võetuna kui omavahel kombineeritult konkreetsete organisatsioonide ja kohtade konkurentsivõime arenguks. Vaatame ka seda, kuidas ettevõtlus, konkurents ja regionaalareng omavahel põimuvad. Me kasutame oma uurimustöös nii traditsioonilisi sotsiaal-majanduslikke ja statistilisi meetodeid koos uudsemate meetoditega nagu tulevikuseire ja võrdlusanalüüs (benchmarking).

 2. Poliitika planeerimine

  Poliitika planeerimise valdkonna keskmes on poliitikakujundamise toetamine läbi kvaliteetse Eesti ja teiste Balti riikide majandus- ning regionaalarengu analüüsi. Aastate jooksul läbi viidud analüüsiprojektid on keskendunud Eesti majanduse konkurentsivõime ning võimalike arengusuundade toimivuse hindamisele, nii eelhindamiste kui ka järelhindamiste kaudu. IBS on erilise rõhu seadnud strateegilisele planeerimisele, analüüsides Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat ning selle mõju liikmesriikide majandus- ja regionaalarengule, ning järjest enam oleme prioriteediks seadnud EL regionaalpoliitika mõjude hindamise liikmesriikides. Läbi analüüsi, hindamise ning poliitikasoovituste väljatöötamise majandus- ja regionaalarenguks soovime suurendada ka avalikkuse teadlikkust aktuaalsetest teemadest ning avardada dialoogi paremaks poliitikakujundamiseks.

 3. Sotsiaalne ühtekuuluvus

  Balti Uuringute Instituut on partneriks nii riiklikele, kohalikele kui rahvusvahelistele organisatsioonidele kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonidele tegevustes, mis on suunatud mõistmaks paremini rahvastiku rändeprotsesse, nendest põhjustatud ühiskondlikke muutuseid ning vajadusi kujundada või muuta vastavaid poliitikaid. Kaks meie olulist uurimissuunda – ränne ning lõimumine – keskenduvad rändeprotsesside analüüsimisele, lõimumispoliitika mõjude hindamisele ning immigrantrahvastiku sotsiaal-majandusliku olukorra analüüsimisele nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt. Lisaks kogume andmeid ja viime läbi analüüse põhiõiguste valdkonnas, olles partneriks nii Euroopa Liidu institutsioonidele, siseriiklikele asutustele kui ka kolmanda sektori organisatsioonidele.

ajalugu
Algusaastatel keskendus IBS erinevatele teemadele, mis olid seotud infoühiskonna arendamisega. Näiteks viidi ellu mitmeid teadus- ja arendusprojekte, mis puudutasid nii varaseid e-valitsemise teemasid kui ka elukestva õppe arendamist. Aja jooksul on organisatsioon tegelenud järjest enam erinevate valdkondade poliitikaanalüüsidega, panustamaks paremasse poliitikakujundamisse ning pakkumaks lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilise väärtusega sisendeid erinevatesse avaliku ja erasektori initsiatiividesse.

koostöö ja rahvusvaheline ulatus
Aastate jooksul oleme ellu viinud suurel hulgal arendusprojekte koostöös valitsuse, akadeemia, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega kogu Euroopas, sh üle kahekümne Euroopa Liidu 5, 6 ja 7 Raamprogrammi ja H2020 projekti. IBS partnerite võrgustik koondab sadu eksperte, organisatsioone ja ülikoole üle kogu maailma. Balti Uuringute Instituut kuulub mitmetesse üle-euroopalistesse ja siseriiklikesse võrgustikkesse, olles sealhulgas:

 • Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uurimisvõrgustiku FRANET Eesti koordinaator,
 • Euroopa Komisjoni lõimumisalase portaali EWSI Eesti kontaktpunkt,
 • Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ),
 • Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide siseriikliku võrgustiku liige.

Pennsylvania Ülikooli iga-aastaselt koostatava maailma mõttekodade indeksis “Global Go To Think Tank Index Report” on Balti Uuringute Instituut regulaarselt nimetatud ühena juhtivatest Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekodadest.

praktika
Oleme oma organisatsioonis aastate jooksul juhendanud praktikante nii Eestist kui ka välismaalt. Juhul kui oled motiveeritud tudeng, omad huvi erinevate sotsiaal-majanduslike protsesside kohta ning huvitatud sellest, kuidas üks mõttekoda toimib, siis võta meiega ühendust! Täpsem info praktikavõimaluste kohta siin.

tegutsemispõhimõtted ja põhikiri
IBS lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist ja hindamise heast tavast.
Vaata lisaks: Balti Uuringute Instituudi põhikiri

aastaaruanded

2019
2018
2017
2016
2015
2014