Praktika

Balti Uuringute Instituut pakub praktikavõimalusi aastaringselt. Ootame praktikale motiveeritud tudengeid, kes on huvitatud sotsiaal-majanduslikest ja riigi toimimise (haldus)poliitilistest protsessidest. Peamine praktika käigus läbiviidav tegevus on analüütiline töö: kvalitatiivne (näiteks analüüsi koostamine sekundaarallikate või intervjuude kokkuvõtete põhjal) või kvantitatiivne (näiteks küsitluste käigus kogutud andmete või statistika analüüsimine). Vastavalt vajadusele kaasnevad praktikaga ka administratiivsed ülesanded (näiteks seminaride, ürituste, fookusgrupi intervjuude vmt ettevalmistamine ja läbiviimise assisteerimine).

Praktika kestab reeglina 2-4 kuud ning on täiskohaga (esmaspäevast-reedeni, 09:00-17:00). Need ajad on aga paindlikud ning muudetavad lähtuvalt praktikandi vajadustest. Praktika sooritamine meie juures on üldjuhul tasustamata ning vabatahtlik. Praktika toimub meie Tartu kontoris, kuid teatud juhtudel on võimalikud ka erilahendused (näiteks töötamine distantsilt).

Praktikavaldkonnad

Praktikülesanded on eelkõige seotud käimasolevate projektide ja uuringutega või uute projektide ettevalmistamisega. Meie peamised uurimis- ja töövaldkonnad on:

  • sotsiaalne ühtekuuluvus: ränne ja lõimumine, sh riiklikud ja regionaalsed lõimumispoliitikad, etnilised vähemused, põhiõigused;
  • innovatsioon: konkurentsivõime, innovatsioon, teadus ja arendustegevus, tehnoloogia, sh IKT ja e-riigi ja e-valitsemise alased poliitikauuringud;
  • regionaal- ja majandusareng: Eesti ja Balti regiooni konkurentsivõime, regionaalsed innovatsioonistrateegiad, klastrite arendamine, mõjude hindamine, haridus ja teaduspoliitika.

Kui oled oled töökogemuse saamisest motiveeritud tudeng, omad huvi erinevate sotsiaal-majanduslike protsesside kohta ning huvitatud sellest, kuidas üks mõttekoda toimib, siis võta meiega ühendust ja saada kiri (sh CV ning lühike ennast ja enda huvisid tutvustav kaaskiri) aadressile internship@ibs.ee