Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi ja teadmisi Euroopa Ühenduse ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel. Ameti ülesanded on:

  • koguda, analüüsida ja levitada objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid;
  • töötada välja uusi meetodeid ja standardeid andmete võrreldavuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks;
  • viia läbi ja/või edendada põhiõigustealast teadustööd ja uuringuid;
  • koostada ja avaldada kas omal algatusel või Euroopa Parlamendi, Nõukogu või Komisjoni taotlusel konkreetseid teemasid käsitlevaid järeldusi ja arvamusi;
  • edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga, et parandada avalikkuse teadlikkust põhiõigustest.

Vt ka ametit tutvustavat infovoldikut (e.k.) siin.

Alates 2011. aastast on Balti Uuringute Instituut FRANET (FRA uurimisvõrgustik) ametlik partner (National Focal Point) Eestis, mille eesmärgiks on tagada Ametile usaldusväärseid, objektiivseid ja võrreldavaid sotsiaal-õiguslikke andmeid põhiõiguste teemadel. Selleks viib Balti Uuringute Instituut läbi erinevaid FRA poolt tellituid valdkondlikke uuringuid, sh koostab ja kogub andmeid FRA iga-aastase põhiõiguste aastaraamatu tarvis. Balti Uuringute Instituudi partneriteks FRA uurimisvõrgustikus on Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Eesti Inimõiguste Keskus.