KÜSK arenguhüppe projekti lähtepunktiks on IBSi soov kasvatada oma uuringute ja teiste tegevuste ühiskondlikku mõju ehk aidata kaasa ühiskonna ja majanduse arengut toetavatele tõenduspõhistele, mõjusatele ja ühiskonna vajadustest lähtuvatele poliitika- ja juhtimisotsustele. Kuna mõju saavutamine eeldab IBSi loodud teadmuse aktiivset kasutust ühiskonna arengut mõjutavate rühmade poolt, seab projekt eesmärgiks suurendada IBSi võimekust kommunikeerida ühingu tegevusi ja pakutavat väärtust strateegilise tähtsusega sidusrühmadele ning kaasata sidusrühmi oma tegevustesse, et tagada IBSi töö vastavus ühiskonna vajadustele. 

Konkreetsemalt on projekti eesmärgiks:

  • Tõsta IBSi tegevuste nähtavust eri sihtrühmade seas;
  • Õppida siht- ja sidusrühmi paremini kaasama;
  • Õppida koordineerima arutelusid erinevate osapoolte kokku toomiseks jagatud murede ja huvivaldkondade ümber;
  • Laiendada ja tugevdada koostöövõrgustikke Eestis, aga eriti Läänemere regioonis ja Euroopas;
  • Õppida uuringuid paremini kommunikeerima ja tulemusi levitama ning luua sobivad kanalid ja formaadid sõnumite levitamiseks.

Et projekti eesmärke saavutada, on arenguhüppeprojektis planeeritud mitmeid tegevusi, mis jagunevad oma tüübilt neljaks:

  • Meeskonna oskuste arendamine läbi koolituse (kogumahus orienteeruvalt 4 täispikka koolituspäeva kaasamise ja koosloome, sisuloome, teenusedisaini ja info visualiseerimise vallas) ja arengueksperdi toe;
  • Suhtlemine ja võrgustikutöö erinevat tüüpi partneritega, sh oma sidusrühmade varasemast parem kaasamine, suurem koostöö nii kohalike kui rahvusvaheliste partneritega;
  • IBSi kommunikatsioonikanalite ja -formaatide arendamine ja testimine, sh eristuva visuaalse identiteedi loome, mille tarbeks töötatakse koos noorkunstnikega ja uuendatakse IBS veebilehte;
  • Uute kommunikatsiooniformaatide ja õpitud oskuste integreerimine organisatsiooni igapäevasesse tööpraktikasse, sh uue kommunikatsioonirutiini juurutamine. 

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetussummas 19 745,07 eurot.