Sotsiaalne ühtekuuluvus

10
dets. 2010

Teada saamaks, kas Läti, Eesti ja Poola liiguvad õiges suunas lubadusega muuta oma ühiskonnad soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige luues ja tagades võimalused immigrantidel osaleda riigi poliitilises ja ühiskondlikus elus, analüüsisime olemasolevate poliitilisi osaluse vorme ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaudu rakendatavate projekte.

10
nov. 2010

Anname hinnangu Eestis erivajadustega varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustele võrdluses Euroopa Liidu vastuvõtutingimuste direktiivi ja teiste liikmesriikide praktikatega. Lisaks teeme ettepanekuid välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmiseks erivajadustega isikutele pakutavate vastuvõtutingimuste osas.

11
jaan. 2010

Töötasime välja kodanikeühenduste finantsiliste toetusvõimaluste fondide andmebaasi, milles esitatud fondid finantseerivad tegevusi Eestile olulistel teemadel nagu kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused ning võrdõiguslikkus ja diskrimineerimisvastane võitlus.

11
mai 2009

Analüüsisime rahvusvahelisi integratsioonialaseid praktikaid, koolitasime KOV-e, korraldasime konsultatsiooniseminare ministeeriumites ja asjassepuutuvates KOV-des. Seejärel töötasime välja ettepanekud, mille jaoks küsisime hinnanguid ulatuslikel tagasisideseminaridel KOV-des.