Balti Uuringute Instituut (IBS) tegi Eesti Teadusagentuuri (ETAg) tellimusel teaduse ja tehnoloogia populariseerimise uuringu “Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs.”

Uuringu eesmärk oli anda ülevaade loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimise hetkeolukorrast, tuvastada 2013.–2018. aastal LTT populariseerimises toimunud arengud ning teha soovitusi ja ettepanekuid LTT valdkonna tegevuste edasiseks planeerimiseks.

Uuringu tulemused avalikustati 2019. aasta juunis.

  • Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine hõlmab tegevusi, millega tutvustatakse teadust ja inseneeriat ning tehakse need laiemale avalikkusele mõistetavamaks. See on teaduse ja teadussaavutuste, teadlaste ja inseneride töö tutvustamine ning huvi äratamine teadustegevuse ning teadlaste ja inseneride elukutse vastu. Nende tegevuste eesmärk on tekitada noortes huvi teaduse, sh LTT valdkonna ja selle karjäärivõimaluste vastu, samuti süvendada huvi ja tugevdada tahet selles valdkonnas tegutseda nii üld- ja huvihariduses ja -tegevuses kui ka hiljem kõrghariduse tasemel.
  • LTT valdkond – loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkond, st matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, geoloogia, töö- ja tehnoloogiaõpetus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad ning tehnikaalad, sh inseneeria valdkonnad.

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamiseks küsitleti enam kui 500 õpetajat, koolijuhti ja huviringide juhendajat, intervjueeriti ligi 40 valdkonna eksperti ja poliitikakujundajat ning analüüsiti teaduse populariseerimise riiklikul projektikonkursil aastatel 2014—2017 toetust saanud projektide aruandeid. 

Veebiküsitlus kestis 2018. aasta augusti teisest poolest kuni septembri keskpaigani. Selle käigus saadud infot kasutati uuringuaruandes üldistatult ja anonüümselt.

Kõigil uuringus osalenutel avanes võimalus osaleda  21. novembril teaduskommunikatsiooni konverentsile.

Lisaks loositi uuringus osalevate koolide vahel välja järgmised auhinnad: