Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb Eesti Teadusagentuuri (ETAg) tellimusel teaduse ja tehnoloogia populariseerimise uuringut. Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) populariseerimiseks, millised on nende tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevussuunad ning mida ootavad eri osapooltelt üldhariduskoolid.

Uuringu tulemusi kasutatakse LTT populariseerimise vajadustele paremini vastavamaks kohandamiseks. Uuringu tulemused plaanime avalikustada 2019. aasta esimeses kvartalis.

  • Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine hõlmab tegevusi, millega tutvustatakse teadust ja inseneeriat ning tehakse need laiemale avalikkusele mõistetavamaks. See on teaduse ja teadussaavutuste, teadlaste ja inseneride töö tutvustamine ning huvi äratamine teadustegevuse ning teadlaste ja inseneride elukutse vastu. Nende tegevuste eesmärk on tekitada noortes huvi teaduse, sh LTT valdkonna ja selle karjäärivõimaluste vastu, samuti süvendada huvi ja tugevdada tahet selles valdkonnas tegutseda nii üld- ja huvihariduses ja -tegevuses kui ka hiljem kõrghariduse tasemel.
  • LTT valdkond – loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkond, st matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, geoloogia, töö- ja tehnoloogiaõpetus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad ning tehnikaalad, sh inseneeria valdkonnad.

Intervjuude, veebiküsitluste ja rühmaaruteludega kaasame uuringusse üldhariduskoolid ja LTT-d populariseerivad organisatsioonid. Üldhariduskoolidest on osalema oodatud 1) juhtkonna esindajad ning 2) kooli võtmeisikud teaduse populariseerimisel, näiteks eri õppeastmete LTT valdkonna õpetajad, huviringide juhid ja projektide algatajad, karjäärinõustajad.

Lisaks kaasame uuringusse valdkonna võtmeisikud, sh poliitikakujundajad.

Veebiküsitlus kestab 2018. aasta augusti teisest poolest kuni septembri keskpaigani. Selle käigus saadud infot kasutame uuringuaruandes üldistatult ja anonüümselt.

Kõik uuringus osalejad on 21. novembril oodatud teaduskommunikatsiooni konverentsile.

Lisaks loosime uuringus osalevate koolide vahel välja järgmised auhinnad:

Kui soovite uuringus osaleda mõtete avaldamise, intervjuu või veebiküsitlusele vastamise vormis, andke endast julgelt märku aadressil maarja@ibs.ee.