Uuringu eesmärgiks on läbi siht- ja sidusrühma uuringu, teiste riikide heade praktikate ja sekundaarallikate analüüsi koostada ettepanekud sisserännet toetava tugisüsteemi kujundamiseks Eestis. Uuringu keskmes on uussisserändajad ja nende kohanemine Eestis. Lisaks keskendume analüüsi käigus uussisserändajatele tugiteenuste pakkujate hindamisele – kas ja milliseid teenuseid neile Eestis täna pakutakse?

Uuring vastab kahele peamisele uurimisküsimusele:

  • Milline on kõige optimaalsem ja soodsam sisserände tugiteenuste süsteem Eestis ning millistest komponentidest peaks see koosnema?
  • Kuidas peaks olema korraldatud sisserände tugiteenuste rahastamine avaliku, era ja kolmanda sektori vahel?

Uuringu eesmärgi täitmiseks:

  • analüüsitakse sügavuti teiste riikide häid praktikaid riigile oluliste sihtrühmade migratsiooni tugisüsteemi loomiseks ja nende riiki ümberasumise soodustamiseks.
  • analüüsitakse sidusgruppide võimekust ja potentsiaali Eestis migratsiooni tugisüsteemi loomiseks teiste riikide parimate praktikatele tuginedes ning Eestis pakutavate teenuste ja olemasolevate võrgustike/teenusepakkujate kontekstis.
  • kogutakse infot Eestisse töötamise või õppimise eesmärgil sisserännanud tipp-spetsialistide, teadlaste, loomeinimeste, välisüliõpilaste ja nende pereliikmete kogemuste kohta olemasolevate tugiteenustega (olemasolev kohanemisprogramm, avalikud teenused, kogemused ebavõrdse kohtlemise ja vihakuritegudega jms) ja teenusepakkujatega nii sisserändajate endi, kuid eelkõige tööandjate, ülikoolide jt sidusgruppide vaatenurgast.

Uuringu tulemused on sisendiks nii majandus-, rände-, integratsiooni-, kõrghariduse- teadus-, õigus- kui ka siseturvalisuse poliitikate kujundamisele. Samuti plaanitakse neid rakendada olemasolevate tugiteenuste ning -võrgustike (edasi)arendamisel.

Uuring “Uussisserändajate kohanemine Eestis: valikud ja poliitikaettepanekud tervikliku ja jätkusuutliku süsteemi kujundamiseks” viiakse läbi Riigikantselei tellimusel Tarkade Otsuste Fondi toel, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist programmi „Valitsuse töö pikaajalise planeerimise süsteemi arendamine ja korrastamine“ raames. Projekti algatajad on Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Justiitsministeerium.