Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Balti Uuringute Instituut tutvustasid äsjavalminud Eesti metsa- ja puidutööstuse konkurentsivõime uuringu tulemusi.

Eesti metsa- ja puidusektor on heas seisus. Puitmajade ekspordi mahu alusel on Eesti Euroopas neljandal kohal, maailmas üheksandal kohal. „2012. aasta tulemused on rõõmustavad, lisaks ainuüksi tänavu esimese kvartaliga kasvas lisandväärtus 12,4%. Kasvanud on eeskätt toodangu müügimahud, ka ekspordiks,” kommenteeris uuringu läbiviija, Balti Uuringute Instituudi juhatuse esimees Marek Tiits.

Lisaks põhjalikule analüüsile pakutakse uuringus välja ka kolm võimalikku arengustsenaariumi koos sisulise hinnanguga neile.

Neist üheks on rohemajanduse võidukäik, kus klaster kujuneb kiire tehnoloogilise arengu ja mõjusa rohemajanduspoliitika toel majandusarengu mootoriks.

Teise võimalusena nähakse ressursimahukat arengut, kus klaster muutub tunduvalt tehnoloogiamahukamaks, kuid avalik poliitika ja ärikeskkond ei toeta liikumist keskkonnasäästlikuma energia- ja rohemajanduse poole.

Kolmas stsenaarium kirjeldab nö ökoküla, kus Eesti avalik poliitika ja ärikeskkond soosivad rohemajanduse arengut, kuid klastri tehnoloogilises arengus suuri edusamme ei tehta.

Uuringust järeldub, et ettevõtete majandustulemused sõltuvad ennekõike oma paiknevusest väärtusahelas ning pakutavatest toodetest. Tootlikkuse ja kasumlikkuse suurendamisel on olulisim strateegia ja ärimudelite kaasajastamine, alles seejärel tuleb tegelda toodete arendamise ja tehnoloogia uuendamisega vastavalt valitud strateegiale.

Tööst järeldub ka, et Eesti metsa- ja puidutööstussektor on jõudnud arengufaasi, kus erinevate poliitikate, strateegiate, valdkonnapoliitikate ja riigipoolsete tegevuste kooskõla muutub olulisemaks kui riigi pakutavad üksikud stiimulid rahaliste toetustena.

Uuringu eesmärk oli hinnata sektori tegevuste analüüsi baasil selle konkurentsivõimet ja selgitada välja edutegurid, et panna alus sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks strateegilisel tasandil nii riigi- kui erasektoris. Lisaks kasutab EAS uuringu tulemustest tehtud järeldusi oma järgnevate tegevuste kavandamiseks.

Loe Eesti metsa- ja puiduklastri konkurentsivõimest lähemalt!