Vaatamata kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kohustusele seada lastega seotud toimingutes esikohale lapse huvid, ei ole lapse õigused kriminaal- ja tsiviilmenetlustes alati kaitstud, leiab EL Põhiõiguste Ameti (FRA) värske uuring. Balti Uuringute Instituudi kaasabil kogutud andmed Eestist ja teistest Euroopa Liidu riikidest näitavad, et kohtumenetluses kannatanu, tunnistaja või ühe poolena osalevad lapsed ei saa piisavalt tuge ning menetluse korraldamisel ei arvestata sageli laste vajadustega. Ameti hinnangul aitaks õigusemõistmist lapsesõbralikumaks muuta menetlustega seotud spetsialistide koolitamine ning laste vajadustest lähtuvate suuniste ja standardite juurutamine. Selleks tutvustab uuring ka mitmeid häid praktikaid.

Mitmeaastase uuringu äsja avalikustatud esimene aruanne kajastab kriminaal- ja tsiviilkohtumenetluses lastega kokkupuutuvate spetsialistide kogemusi ja tähelepanekuid, mille aluseks on intervjuud 570 kohtuniku, prokuröri, advokaadi, kohtutöötaja, sotsiaaltöötaja, psühholoogi ja politseiametnikuga kümnest EL liikmesriigist, sealhulgas Eestist. Uuringu järgmine aruanne valmib 2016. aastal ja keskendub laste endi kogemustele kriminaal- ja tsiviilmenetluses.

Eesti olukorda põhjalikult analüüsiv uuringuaruanne on kättesaadav siin.
Eestikeelne kokkuvõte kõikide riikide tulemustest on kättesaadav siin.

Balti Uuringute Instituut tutvustab EL Põhiõiguste Ameti uuringu tulemusi ja Eesti olukorda lähemalt koos uuringupartnerite Eesti Inimõiguste Keskuse ja Poliitikauuringute Keskuse Praxisega 12. juunil Tallinnas toimuval seminaril.

Lisainfo:

Ingi Mihkelsoo
Balti Uuringute Instituut
ingi@ibs.ee
+372 525 8702