Balti Uuringute Instituudi, Poliitikauuringute Keskuse Praxis ja Eesti Inimõiguste Keskuse uuringu “Lapsesõbralik õigusemõistmine – spetsialistide seisukohad ja kogemused” 12. juuni esitluse materjalid on nüüd ka veebis kättesaadavad. EL Põhiõiguste Ameti eestvedamisel korraldatud uuringus analüüsiti laste osalusel toimuvaid kohtumenetlusi ning leiti, et kohtuprotsessides tuleks rohkem arvestada laste arvamustega ja pöörata tähelepanu laste õiguste kaitsele.

Eestis on aastas tuhandeid kohtujuhtumeid, kuhu on kaasatud alaealised lapsed. Aastatel 2011-2012 oli maakohtutes ainuüksi hooldusõiguse kohtujuhtumeid üle 1200. Lisaks oli kohalikes omavalitsustes üleval 2600 vaidlust ning teisigi advokaatide poolt lahendatud juhtumeid. Alaealiste kannatanutega kohtuprotsesse on iga-aastaselt ligikaudu tuhat ning seejuures on valdav osa registreeritud seksuaalkuritegusid toime pandud alaealiste suhtes.

Uuringus osalenud õigus- ja lastekaitse spetsialistide hinnangul on laste osalemine õigusmõistmises ja õigus olla ära kuulatud väga oluline. Samas alati ei kaasata lapsi piisavalt, ei tehta seda lapsesõbralikul viisil või ei võeta laste ütlusi tõsiselt. Tööst selgub, et oluliselt lapsesõbralikumad on kohtuvälised menetlused ning lapsi traumeerivad just ülekuulamised kohtus. Uuring näitas ka, et Eestis on suureks murekohaks laste kohtujärgne toetamine ja nõustamine.

Uuringus keskenduti lastele, kes osalevad kas tunnistaja, ohvri või muu osalisena nii kriminaal- kui ka tsiviilprotsessides. Eestis andis hinnanguid ja kirjeldas oma kogemusi 51 oma ala spetsialisti, kellel on igapäevaselt kokkupuude õigusemõistmisesse kaasatud lastega. Nii näiteks intervjueeriti uuringu käigus kohtunikke, prokuröre, kohtupersonali, juriste, politseinike, psühholooge, ohvriabi töötajaid ning sotsiaaltöötajaid.

Loe lähemalt: