Balti Uuringute Instituut ja e-Riigi Akadeemia on koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi viimas uuringut, mille eesmärgiks on edendada digilahenduste rakendamise võimalusi noorsootöös ja töös noortega.

Uuringu ühe osana viime noorte ning nendega töötavate inimeste seas läbi kaks veebiküsitlust. Nende eesmärk on selgitada, kas ja milliseid noorsootöös kasutatavaid meetodeid või tegevusi saaks tõhustada täiendavate digilahendustega.

Kui oled noorsootöötaja, palun vasta küsimustikule, mille leiad siit. Palun edasta see ka oma kollegi(de)le, kui arvad, et ka tema/nemad sooviks sel teemal kaasa rääkida.  

Kui oled 7-26-aastane noor, palun vasta küsimustikule, mille leiad siit. Võid seda levitada ka teiste 7-26-aastaste noorte seas – küsimustik on koostatud selliselt, et küsimustiku alguses vanust sisestades tulevad vastajale ka eakohaselt vormistatud küsimused.

Küsimustiku palume täita hiljemalt 12. augustiks. Kõiki vastuseid analüüsitakse umbisikuliselt ning uuringuaruandes kajastuvad ainult üldistatud andmed. Mõlemas küsitluses osalejate vahel loositakse välja ka mitmeid auhindu. Soovi korral edastame Sulle uuringu lõppedes ka selle tulemused.

Kui Sul tekib täiendavaid küsimusi küsimustike või läbiviidava uuringu kohta, siis palun kirjuta: maarja.vollmer@ibs.ee.

noor