Balti Uuringute Instituut, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituut koostöös Inimõiguste Keskusega korraldavad õppeseminari „Võrdse kohtlemise edendamine ja diskrimineerimise vähendamine“.

Võrdne kohtlemine on kaasaegse liberaalse demokraatliku ühiskonna üheks nurgakiviks ning iga Euroopa Liidu kodaniku põhiõigus. Seminaril keskendutakse võrdse kohtlemise alastele õiguslikele regulatsioonidele ja nende tõlgendamisele, Eesti ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikatele ja praktikatele seoses võrdse kohtlemisega. Seminar on suunatud ekspertidele, analüütikutele, uurijatele ja kõikidele teistele inimestele, kes on huvitatud võrdse kohtlemise edendamisest ja diskrimineerimise ennetamisest. Eesmärgiks on tõsta teadlikkust võrdse kohtlemise alal nii poliitikakujundajate kui ka kõikide teiste inimeste hulgas.

Seminar koosneb kahest osast:

I Seminari esimene pool keskendub võrdse kohtlemise õiguslikele printsiipidele ning meetoditele diskrimineerimisega võitlemisel. Kuivõrd diskrimineerimine kui selline takistab igapäevaelu normaalselt arengut ja dünaamikat, siis on ebavõrdse kohtlemise vältimine ning taolistele olukordadele lahenduse pakkumine ülimalt oluline. Seetõttu keskendutakse ebavõrdse kohtlemise ennetamisele, märkamisele ja lahendamisele. Koolituse viib läbi Inimõiguste Keksus.

II Seminari teises pooles esitletakse värskeid uurimistulemusi seoses etnilise, rassilise ja rahvusliku võrdse kohtlemise temaatikaga Eesti tööturul. Seminari antud osa keskendub uuringutulemuste esitlemisele ning arutelule seoses võrdse kohtlemise ja diskrimineerimisilmingutega Eestis. Uurimus annab kvantitatiivsel meetodil laiahaardelise ülevaate võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise temaatikast, ning uuringu käigus läbiviidud intervjuud kajastavad teemat läbi ekspertide, tööandjate jt oluliste osapoolte pilgu läbi. Ühtlasi on kaardistatud parimad praktikad võrdse kohtlemise edendamisest tööturul Soomes, Rootsis, Saksamaal ja Suurbritannias. Uuringu viisid läbi Balti

Uuringute Instituut (IBS) ja Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut.

Seminar on osalemistasuta, kuid palume enda tulek registreerida aadressil http://www.ibs.ee/equal-treatment-seminar. 6. novembril toimub ingliskeelne seminar Tallinnas, aadressil Pikk tänav 73 (Lastekirjanduse keskus).

Venekeelsed seminarid toimuvad 16. novembril Kohtla-Järvel ning 19. novembril Tallinnas. Palume ka neile end registreerida aadressil http://www.ibs.ee/ravnoye-obraschenie. Kõik seminarid on osalemistasuta.

Täpsem info ja küsimused: Kaarin Plaan (kaarin@ibs.ee), tel 5624 5766.

Projekti toetab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.