Perioodil 2007-2013 on Eestil võimalik kasutada struktuuritoetusi kolmest fondist (Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist) kokku 53,3 miljardit krooni.

Toetuste kasutamiseks koostati kolm rakenduskava, mille juhtministeeriumid on:

  • Inimressursi arendamise rakenduskava – Haridus- ja Teadusministeerium;
  • Elukeskkonna arendamise rakenduskava – Keskkonnaministeerium;
  • Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Rakenduskavad on heaks kiidetud 2007. aastal, milles on määratud ka valdkondade vaheline rahajaotus, prioriteedid, üldine õigusraamistik jne.

Hindamisaruanne

Eurotoetuste sõltumatu eksperthindamise viis 2009. aasta aprillist kuni juulini läbi konsortsium koosseisus Ernst & Young Baltic AS, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Säästva Eesti Instituut ja Balti Uuringute Instituut.

Hindamisaruande eesmärk oli saada ülevaade, kas eurotoetuste jagamise aluseks olevad rakenduskavad vastavad Eesti vajadustele ka vahepeal suuna järsult halvemuse poole võtnud majanduskeskkonnas. Samuti oli hindamisaruande eesmärkideks:

– anda tagasisidet ja teha ettepanekuid selle kohta, kas rakenduskavades on kavandatud kõige olulisemate probleemide käsitlemine;
– hinnata, kas esineb põhjendatud vajadus tegevusi/meetmeid ümber planeerida ja/või sellest tulenevalt struktuurivahendeid ümber suunata.

Hindajad jõudsid järeldusele, et põhiosas on rakenduskavad asjakohased ka praegu, kuid mõnede muudatuste sisseviimine oleks majanduse elavdamiseks ja vahepeal saadud kogemusi arvestades siiski põhjendatud.

Eelkõige tuleb tõhustada ja kiirendada mitmete meetmete rakendamist, samuti soovitasid hindajad suunata rohkem raha ettevõtluse ning teiste majanduskriisi taustal oluliste valdkondade, nagu tööturg ja sotsiaalne turvalisus toetamiseks.

Kõiki valdkondi hõlmavate prioriteetidena tõid hindajad välja:

– ekspordi kasv;
– tootlikkuse kasv ja konkurentsivõimelise majandusstruktuuri tekkimise toetamine;
– välisinvesteeringute kaasamine;
– majanduskriisiga kaasnevate probleemide leevendamine.

Hindajad leidsid, et rakenduskavad on kohati liiga infrastruktuuri investeeringute kesksed, sest nendesse projektidesse on suunatud ligi 70% kõikidest vahenditest. Samuti nimetab aruanne mitu valdkonda, nagu näiteks turism ja keskkond ning osalt ka ettevõtlus ning haridus ja teadus, mille rahastamise mahud oleks otstarbekas muutunud majandustingimustest läbi vaadata, sest prioriteedid on nihkunud mujale või siis pole kulutused piisavalt hästi läbi mõeldud.

Edasine tegevuskava

Hindamisaruandes tehtud ettepanekud analüüsitakse rahandusministeeriumi poolt 5. augustiks, mil algavad eelarve läbirääkimised ministeeriumidega. Valitsuse seisukohad kujunevad ministeeriumide läbirääkimiste käigus, mis toimuvad 2010. aasta eelarve koostamisel. Ettepanekud rakenduskavade muutmiseks esitatakse Euroopa Komisjonile hiljemalt selle aasta novembris.