MTÜ Balti Uuringute Instituut (IBS) on mõttekoda, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja programmide hindamise valdkonnas ning osalenud Eesti ülikoolivälistest organisatsioonidest enim „Horisont 2020“ ja teistes raamprogrammi teadusprojektides. IBS on sage partner rahvusvahelistes uuringu- ja muudes koostööprojektides, toonud kolleegidena kokku oma ala innukad asjatundjad, loonud uuendustele avatud organisatsioonikultuuri ning pühendunud teadmiste kasvule ja ühiskonna arengule ka väljaspool Eestit. Meie töökast meeskonnast on puudu andekas ja mitmekülgne

 

KOMMUNIKATSIOONIJUHT,

kes toetab suurepärase meeskonnamängijana meie põhitegevust nii sise- kui ka väliskommunikatsiooniga.

Mis Sind iseloomustab?

 • Sind köidab valdkonnaülene tegevus.
 • Oled kriitiline ja argumenteeritud mõtleja ning analüüsija.
 • Sul on vähemalt magistrikraad või omandad seda praegu.
 • Oled täitnud nii sise- kui ka väliskommunikatsiooni ülesandeid ning armastad seda tööd.
 • Sul on suurepärane eneseväljendus- ja analüüsioskus.
 • Oskad kommunikatsioonitegevuste sihtrühmi arvestades eristada olulist ebaolulisest.
 • Oled algatusvõimeline ja vastutustundlik.
 • Valdad eesti ja inglise keelt kõrgtasemel.
 • Suudad töötada pingelises olukorras meeskonnaliikmena.
 • Oled tasakaalukas, avatud, sõbralik, positiivne ja abivalmis.

Mis Sind meie juures ootab?

 • Paindlik tööaeg ja -korraldus.
 • Rohkesti eneseteostus- ja arenguvõimalusi.
 • Vabadus juhtida ennast ise, et aidata meie meeskonnal saavutada eesmärke.
 • Konkurentsivõimeline töötasu ja motivatsioonipakett.
 • Professionaalne, teotahteline ja sõbralik meeskond.
 • Päikeseline ja kunstilembene kontor ajaloolises hoones Tartu kesklinnas.
Millised on Su tööpäevad?

 • Väga mitmekülgsed, eeldavad iseseisvust ja täidetud vastutusrikka tööga.
 • Sa vastutad meie kommunikatsioonistrateegia välja­töötamise ja elluviimise eest.
 • Sa hoolitsed meie sise- ja väliskommunikatsioonikanalite sisuloome ja haldamise eest, sealhulgas sotsiaalmeedias ja veebisaidiga seoses.
 • Sa oled sild meie ning meedia ja avalikkuse vahel, aidates muu hulgas koostada põhjalike uuringuaruannete alusel lühikesi ja lihtsalt arusaadavaid kokkuvõtteid.
 • Sa toetad meie uuringumeeskondi ja töörühmi kommunikatsioonitegevuste ja ürituste korraldamisega.
 • Sa käid lähetustes, sh välismaal.
 • Sa teed koostööd tipptasemel otsustajate, teadlaste, ettevõtjate ja teiste asjatundjatega Eestis ning välismaal.

Plusspunkte annab see, kui sul on

 • majandusharidus või töökogemus erasektoris,
 • vene keele oskus kõnes ja kirjas,
 • andmete visualiseerimise oskused,
 • teadmised veebimeistri tööst,
 • põhiteadmised majandusest, poliitikakujundamisest, programmide tulemuste ja mõju hindamisest, õigusloomest ja/või strateegilisest planeerimisest avalikus sektoris.

Et kandideerida, saada meile 15. novembriks aadressile ingrit@ibs.ee

 • CV,
 • motivatsioonikiri ühel leheküljel, milles põhjendad kandideerimissoovi ja annad ülevaate oma kogemustest,
 • näiteid oma töödest (nt sotsiaalmeediapostitused, tehtud töid või uuringuid tutvustavad kaaskirjad, seniste tegevuste lühikokkuvõtted või tutvustused, artiklid erialastes väljaannetes ja meedias).

Küsi julgesti lisainfot: Merit Tatar, 526 3931, merit@ibs.ee, Kristjan Kaldur, 505 0364, kristjan@ibs.ee