Kui Su silmad paneb särama arenguvõimalusi pakkuv mitmekesine töö iseseisvas mittetulunduslikus mõttekojas, mis on 1996. aastast teinud sotsiaal-majanduslikke uuringuid näiteks hariduse, lõimumise, innovatsiooni, regionaalarengu ja programmide hindamise valdkonnas ning osalenud Eesti ülikoolivälistest organisatsioonidest enim “Horisont 2020” ja teistes raamprogrammi teadusprojektides, on sage partner rahvusvahelistes uuringu- ja muudes koostööprojektides, toonud kolleegidena kokku oma ala innukad asjatundjad ja loonud uuendustele avatud organisatsioonikultuuri ning pühendunud teadmiste kasvule ja ühiskonna arengule ka väljaspool Eestit, siis tule

 

BALTI UURINGUTE INSTITUUDI
UURINGUJUHIKS

 

Sa oled suurepärase analüüsivõimega meeskonnamängija, kes kavandab ja juhib meie uuringuprojekte ning tagab nende eduka elluviimise, tehes ka ise analüüse.

Mis Sind iseloomustab?

• Sind köidab interdistsiplinaarne tegevus.
• Oled kriitiline ja argumenteeritud mõtleja ja analüüsija.
• Sul on vähemalt magistrikraad, soovitatavalt sotsiaalteadustes.
• Oled vähemalt kahe aasta vältel valmistanud ette ja juhtinud uuringuid või projekte.
• Oled teinud kvalitatiivseid ja/või kvantitatiivseid analüüse ning tunned hästi uurimismeetodeid.
• Sul on väga hea eneseväljendus- ja analüüsioskus.
• Oled põhjalik ja märkad detaile nii tekstides kui ka olulist info sõeludes.
• Oled algatusvõimeline ja vastutustundlik.
• Oled keskendunud isiklikule arengule ja meeskonnatööle.
• Valdad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal tasemel inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas.
• Oled valmis olema tööaja suhtes paindlik, kui tähtaegadest kinnipidamine eeldab vahel töötamist ebatavalisel tööajal.
• Suudad töötada pingelises olukorras meeskonnaliikmena.
• Oled tasakaalukas, avatud, sõbralik, positiivne ja abivalmis.

Mis Sind meie juures ootab?

• Paindlik tööaeg ja -korraldus.
• Rohkesti eneseteostus- ja arenguvõimalusi.
• Vabadus kaaskujundada oma valdkonna arengut.
• Konkurentsivõimeline töötasu ja motivatsioonipakett.
• Professionaalne, teotahteline ja sõbralik meeskond.
• Päikeseline kunstilembene kontor ajaloolises hoones Tartu kesklinnas (eelistatud asukoht).

Millised on Su tööpäevad?

• Väga mitmekülgsed, eeldavad iseseisvust ja on täidetud vastutusrikka tööga.
• Sa lood ja juhid keskmiselt 3–5-liikmelisi uuringumeeskondi, sh välisekspertide osalusega.
• Sa hoiad silma peal rahastamisvõimalustel ja hangetel ning koostad koos kolleegidega uuringutaotlusi.
• Sa osaled poliitikate ja programmide (mõju) hindamises, sh töötad välja hindamismetoodikaid.
• Sa osaled peamiselt sotsiaalvaldkonna analüüside ja uuringute tegemises.
• Sa käid lähetustes, sh välismaal.
• Sa teed koostööd tipptasemel otsustajate, ettevõtjate ja teiste asjatundjatega Eestis ja välismaal.

Plusspunkte annab see, kui sul on

• doktorikraad,
• vene keele oskus kõnes ja kirjas,
• teadmised poliitikakujundamisest, programmide tulemuste ja mõju hindamisest, õigusloomest ning strateegilisest planeerimisest avalikus sektoris,
• teadmised ja/või kogemus Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest ja elluviimisest,
• avaliku sektori arendusprojektide juhtimise või elluviimise kogemus,
• Euroopa Liidu raamprogrammide teadusprojektide koostamise või üldisemalt rahvusvaheliste koostööprojektidega kogemus,
• valmidus töötada Tartu kontoris.

Et kandideerida, saada meile 21. maiks aadressile ingrit@ibs.ee

• CV,
• motivatsioonikiri (ühel leheküljel), milles põhjendad kandideerimissoovi ning annad ülevaate oma kogemustest ja uurimissuundadest,
• näiteid oma töödest (nt uurimused, artiklid erialastes väljaannetes ja meedias). Kaasautorina lisa selgitus oma panuse kohta.

Küsi julgesti lisainfot: Merit Tatar, 526 3931, merit@ibs.ee, Kristjan Kaldur, 505 0364, kristjan@ibs.ee