INSA sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalprogrammi “Meie Eestid” hindamine

Integratsiooni Sihtasutus (INSA) viis 2017. aastal läbi kaks Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti (sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” ja audiovisuaalmeediaprogramm „Meie Eestid“), mille mõlema laiemaks eesmärgiks on lõimumise ja ühiskondliku sidususe edendamine Eestis.

Sotsiaalkampaania “Karjäär Eestis” (täispika nimetusega „Keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku sektori organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris“) kolm põhilist eesmärki olid järgnevad:

  1. informeerida venekeelseid noori karjäärivõimalustest avalikus sektoris (riigisektoris);
  2. teavitada avaliku sektori juhte venekeelsete noorte ootustest avaliku sektori kui tööandja suunal;
  3. laiemas plaanis luua muu emakeelega Eesti elanike jaoks paremad võimalused töötamiseks avalikus sektoris.

Audiovisuaalmeediaprogramm „Meie Eestid“ (kuueosaline saatesari, ETV ja ETV+ ning sotsiaalmeedia) põhiline eesmärk oli tutvustada eestlastele ja muust rahvusest inimestele positiivseid ning lõimumist toetavaid hoiakuid. Seda tehti läbi vene emakeelega saatejuhtide rännakute neile olulistes paikades Eestis, sh aga ka läbi vaatajamängu, kuhu kaasati saate vaatajad tutvustama neile endile olulisi paiku Eestis.

Antud hindamise eesmärgiks on analüüsida eelnimetatud kahe projekti läbiviimist ning läbi erinevate sihtrühmadega konsulteerimise hinnata nende tulemuslikkust (piiratud ulatuses, vt täpsemalt uuringu metoodikat). Täpsemalt on eesmärgiks:

  1. koguda ja analüüsida osalejate kommentaarid ja üldine tagasiside läbiviidud projektide osas (s.t. kas projektide ja nende raames läbiviidud tegevuste eesmärk ja sisu oli arusaadav, kas läbiviidud ja osaletud tegevused olid mõistlikud, otstarbekad, omasid osalejate hinnangul individuaalset pikaajalist mõju jmt);
  2. koguda ja analüüsida osalejate hinnangud läbiviidud projektide eesmärkide saavutamise osas (s.t. kas projektide ja nende raames läbiviidud tegevused aitavad täita neile seatud laiemaid ja pikaajalisi eesmärke).