Uuringu on eesmärgiks uurida Eesti e-teenuste kasutamise tulemuslikkust ja mõju, sealhulgas:

  • pakkuda välja mõõdetavad e-teenuse kasutamise tulemusindikaatorid;
  • kirjeldada metoodikat, kuidas väljapakutud indikaatoritega e-teenuse kasutamise tulemusi mõõdetakse ja kuidas tulemusi tõlgendatakse, rõhutades seejuures just kasutamises toimunud arengut;
  • hinnata 15 olulisema Eesti e-teenuse tulemuslikkust (juhtumiuuring). Teenuste valikul arvestatakse teenuste ekspordipotentsiaali, olulisust kodanikele ja/või ettevõtetele, olulisust riigi infosüsteemi infrastruktuuri tähenduses ja olulisust avaliku sektori valitsemise innovatsioonile;
  • teostada e-teenuste mõju analüüs valitud e-teenuste lõikes, tuues välja teenuse kasutamise kasu ja mõju kodanikele või ettevõtjatele ja riigile;
  • tuua välja tehnoloogilised, õiguslikud ja organisatoorsed eeldused, mis on taganud e-teenuse tulemusliku rakendamise.

Oodatavaks tulemuseks on esitada Eesti e-teenuste tulemuslikkuse hindamise raamistik, milles kirjeldatakse, milliseid teenuse elemente on oluline e-teenuste puhul mõõta (nt. kodanikule pandud kohustuse täitmiseks kuluv aeg (nt tuludeklaratsioon); andmetöötluse kvaliteet, teenuse menetlemise kiirus), kuidas seda mõõta (kulutatud aeg, vigaste ankeetide arv) ja milliste allikate abil seda saab mõõta.

Teostajad: Balti Uuringute Instituut ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS