Projektid

2022

Arenguseire “Andmed tulevikuühiskonnas”

Arenguseireprojekt uurib, millised tegurid ja trendid mõjutavad andmeühiskonna ja andmemajanduse arengut järgmise 10–15 aasta jooksul ning millised võiksid olla Eesti andmeühiskonna ja andmete valitsemise võimalikud tulevikustsenaariumid aastal 2035. Stsenaariumide põhjal sõnastatakse Eesti andmepoliitika valikute ruum ja peamised otsustuskohad andmevaldkonna edasiseks suunamiseks.

Loe rohkem
2022–2023

ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine

Selleks, et parandada Eestisse saabuvate inimeste lõimumist ja suurendada nende heaolu, ning selleks, et Eesti ühiskond oleks oma mitmekesisuses sidus, on oluline pöörata tähelepanu selle sidususe edendamisele ja vastavate tegevuste arendamisele. Seda on Eesti riik oma poliitikaga ka ellu viinud ning olulist rolli mängib selles ELi struktuurivahendite toetatud kohanemis- ja lõimumismeede.

Loe rohkem
2022

“Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele“ mõju-uuring

Kolmandate riikide kodanike eesti keele õppesse on panustatud palju nii Eesti riigi eelarvest kui ka rahvusvaheliste projektide kaudu. Keeleõpe peab aga ennekõike lähtuma sihtrühma vajadustest, mida on uuritud mitmete varasemate uuringutega ning mille tulemustega on arvestatud eesti keele õppe arendamisel.

Loe rohkem
2021–2026

oPEN Lab: energiapositiivsete naabruskondade loomise projekt

Projekti laiem eesmärk on tuvastada jäljendatavad, majanduslikult tasuvad lahenduste paketid, mida testida integreerituna linnakeskkonnas ja mille abiga rajada energiapositiivsed naabruskonnad. Projektis on suur rõhk kasutaja-kesksel kaasaval lähenemisel, mis sisaldab ka koosloomet.

Loe rohkem
2022

Kaugtöö välisriikide praktika analüüs 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on saada põhjalik ülevaade, milline on olnud kaugtöö areng maailmas ning milliseid tööandjatele ja töötajatele suunatud kaugtööd soodustavaid meetmeid ja sekkumisi ning milliste tulemuste ja mõjuga on erinevates riikides rakendatud. Lisaks uuritakse kaugtööga kaasneva mõju kohta laiemalt ning negatiivse mõju maandamise meetmete kohta. Läbivalt arvestatakse nii olukorraga enne COVID-19 pandeemiat kui ka selle ajal. 

Loe rohkem