Projektid

2023

E-mängude rakendatavus noorsootöös

Uuringu eesmärk on anda ülevaade noorte (vanuserühmas 7–16 eluaastat) enim kasutatavatest e-mängudest ja nende mõjust noorte üldpädevuste arendamisele ning e-mängude potentsiaalsest seostamisest noorsootöös pakutavate võimaluste ja pädevustega nii Eestis kui ka teistes riikides.

Loe rohkem
2022–2023

Eestikeelsele haridusele üleminek Tartu linnas

Kogu uuringu terviklikuks eesmärgiks on selgitada välja Tartu vene õppekeelega koolide ja lasteaedade õpilaste lapsevanemate suhtumine ja selle suhtumise tagamaad üleminekusse eestikeelsele haridusele, st kaardistada lapsevanemate ootused ja peamised hirmud ning pakkuda vanemate keeleteadlikkuse kasvatamise abil lahendusi hirmude leevendamiseks.

Loe rohkem
2022

Arenguseire “Andmed tulevikuühiskonnas”

Arenguseireprojekt uurib, millised tegurid ja trendid mõjutavad andmeühiskonna ja andmemajanduse arengut järgmise 10–15 aasta jooksul ning millised võiksid olla Eesti andmeühiskonna ja andmete valitsemise võimalikud tulevikustsenaariumid aastal 2035. Stsenaariumide põhjal sõnastatakse Eesti andmepoliitika valikute ruum ja peamised otsustuskohad andmevaldkonna edasiseks suunamiseks.

Loe rohkem
2022–2023

ESF kohanemis- ja lõimumismeetme lõpphindamine

Selleks, et parandada Eestisse saabuvate inimeste lõimumist ja suurendada nende heaolu, ning selleks, et Eesti ühiskond oleks oma mitmekesisuses sidus, on oluline pöörata tähelepanu selle sidususe edendamisele ja vastavate tegevuste arendamisele. Seda on Eesti riik oma poliitikaga ka ellu viinud ning olulist rolli mängib selles ELi struktuurivahendite toetatud kohanemis- ja lõimumismeede.

Loe rohkem
2022

“Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele“ mõju-uuring

Kolmandate riikide kodanike eesti keele õppesse on panustatud palju nii Eesti riigi eelarvest kui ka rahvusvaheliste projektide kaudu. Keeleõpe peab aga ennekõike lähtuma sihtrühma vajadustest, mida on uuritud mitmete varasemate uuringutega ning mille tulemustega on arvestatud eesti keele õppe arendamisel.

Loe rohkem
2021–2026

oPEN Lab: energiapositiivsete naabruskondade loomise projekt

Projekti laiem eesmärk on tuvastada jäljendatavad, majanduslikult tasuvad lahenduste paketid, mida testida integreerituna linnakeskkonnas ja mille abiga rajada energiapositiivsed naabruskonnad. Projektis on suur rõhk kasutaja-kesksel kaasaval lähenemisel, mis sisaldab ka koosloomet.

Loe rohkem