Projektid

13
veebr. 2019

Balti Uuringute Instituut (IBS) viib koostöös Technopolis Group Eesti, Ernst & Young Baltic ja Praxisega Rahandusministeeriumi tellimusel läbi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 vahehindamist. Hindamine katab rakenduskava kõiki 14. prioriteetset suunda. Vahehindamise eesmärgiks on […]

25
jaan. 2019

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb koostöös Turu-Uuringute AS-iga Siseministeeriumi tellimusel vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu. Eesmärk on analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, selles toimunud muutusi võrreldes 2013. aastaga ja […]

01
dets. 2018

Vabaühenduste Liit tellis 2018. aasta suvel Balti Uuringute Instituudilt (IBS) kogukonnapraktika tagasiside analüüsi, et saada süsteemsemat ja põhjalikumat ülevaadet seni kogutud tagasisideküsitluste vastustest. Analüüsi eesmärk on hinnata, millised on […]

15
nov. 2018

Balti Uuringute Instituut (IBS) osaleb koostöös Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arendamiskeskusega (KUAK) ja Turu-Uuringute AS-iga Riigikantselei ja Siseministeeriumi tellimusel kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 mõjude hindamisel. […]

04
juuli 2018

Uuringu eesmärk on ühelt poolt selgitada välja ettevõtete vajadus toodete testimise järele ning teiselt poolt uurida, millised testimisvõimalused on Eesti teadusasutustes juba olemas.

13
juuni 2018

Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) populariseerimiseks, millised on nende tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevussuunad ning mida ootavad eri osapooltelt üldhariduskoolid.

05
juuni 2018

The program aims to give solid scientific answers to the question of whether entering global value chains either by sponsoring one large national firm or a set of small and dynamic enterprises, with a special focus on the challenges faced by small and medium enterprises.

04
juuni 2018

Balti Uuringute Instituudi roll HEAT projektis on koos teiste partneritega välja arendada nutikas IT lahendus kodanike paremaks kaasamiseks, aidata kaasa Tartu linna strateegilisele planeerimisele seoses tulevase rattaringluse ja kergliiklusteedega ning panustada tervete ja roheliste linnade arengusse Läänemere-maades.

15
mai 2018

H2020 projekti „REnewable Low TEmperature District“ (RELaTED) käigus töötatakse välja eriti madala temperatuuriga (ingl ultra-low temperature) detsentraliseeritud kütte uuenduslik võrgustikulahendus.