Projektid

2023–2026

CeMeWE

CeMeWE ühendab partnereid Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. Projekti eesmärk on välja töötada mudel suurendamaks sisserändajatest naiste tööalast konkurentsivõimet. Mudeli eesmärk on aidata neil naistel ületada individuaalseid, koduseid ja ühiskondlikke takistusi.

Loe rohkem
2023

Kodanikuhariduse kaardistamine Eestis

Kaardistamisega tuvastatakse nii ametlikud kui mitteametlikud kodanikuhariduse tegijad. Kaardistamisega kirjeldatakse, millistele teemadele ja ühiskonnagruppidele kodanikuhariduse tegijad keskenduvad ning uuritakse, kas ja kuidas nad koostööd teevad.

Loe rohkem
2023

Portaali Global Estonian kasutajauuring

Veebilehekülg globalestonian.com on infovärav eestlastele välismaal ja üleilmselt mõtlevatele eestlastele Eestis. Uuringu eesmärgiks on mõista paremini, kas välismaal elavad eestlased, kes on portaali olemasolust teadlikud, kasutavad seda ja kuidas.

Loe rohkem
2023

eTwinning programmis osalejate motivatsioonitegurite ja tunnustusvajaduse analüüs

Programm eTwinning on lasteaia-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele loodud virtuaalne koostöövõrgustik ja platvorm, mis võimaldab õppida nii Eesti kui ka välismaa kolleegidelt, jagada omavahel kogemusi ja osaleda koos õpilastega mitmetes koolidevahelistes õpiprojektides. Käesoleva uuringuga soovitakse teada saada, millised tegurid motiveerivad üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutsekoolide haridustöötajaid osalema eTwinning programmis ning millised tegureid nähakse peamise takistusena.

Loe rohkem
2023

Erasmus+ kaasava õpirände uuring 

Kaasamine ja mitmekesisus on Erasmus+ programmi 2021–2027 üks läbiv prioriteet, millega tagatakse, et programmiga pakutavad võimalused oleksid kättesaadavad kõigile, ka vähemate võimalustega osalejatele. Selle uuringu eesmärk oli selgitada välja ja suurendada õpirändeprojekte elluviivate haridusvaldkondade töötajate teadlikkust vähemate võimalustega osalejate kaasamisest ning sellega seotud meetmetest õpirändeprojektides.

Loe rohkem
2023

E-mängude rakendatavus noorsootöös

Uuringu eesmärk on anda ülevaade noorte (vanuserühmas 7–16 eluaastat) enim kasutatavatest e-mängudest ja nende mõjust noorte üldpädevuste arendamisele ning e-mängude potentsiaalsest seostamisest noorsootöös pakutavate võimaluste ja pädevustega nii Eestis kui ka teistes riikides.

Loe rohkem
2022–2023

Eestikeelsele haridusele üleminek Tartu linnas

Kogu uuringu terviklikuks eesmärgiks on selgitada välja Tartu vene õppekeelega koolide ja lasteaedade õpilaste lapsevanemate suhtumine ja selle suhtumise tagamaad üleminekusse eestikeelsele haridusele, st kaardistada lapsevanemate ootused ja peamised hirmud ning pakkuda vanemate keeleteadlikkuse kasvatamise abil lahendusi hirmude leevendamiseks.

Loe rohkem