IT ja tehnoloogia

2023

INCREASE

INCREASE eesmärk on aidata kaasa IPV (Integrates Photovoltaic) laiemale kasutuselevõtule, pakkudes moodulite…

Loe rohkem
2022

Arenguseire “Andmed tulevikuühiskonnas”

Arenguseireprojekt uurib, millised tegurid ja trendid mõjutavad andmeühiskonna ja andmemajanduse arengut järgmise 10–15 aasta jooksul ning millised võiksid olla Eesti andmeühiskonna ja andmete valitsemise võimalikud tulevikustsenaariumid aastal 2035. Stsenaariumide põhjal sõnastatakse Eesti andmepoliitika valikute ruum ja peamised otsustuskohad andmevaldkonna edasiseks suunamiseks.

Loe rohkem
2010

Central Baltic Living Labs for Digital Services

Edendame IKT teenuseid pakkuvate VKE-de rahvusvahelistumist läbi partnerriikide vastava valdkonna hetkeolukorra- ja arengute kaardistamise ning töötame välja soovitused aitamaks kaasa IKT VKE-de oma portaali loomisele ja rahvusvahelistumisele.

Loe rohkem
2010

Ettevõtetele suunatud e-valitsemise lahenduste arendamine

Arendame ja tõhustame riiklike e-lahendusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKE) seotud valdkondades, eesmärgiga muuta avaliku sektori e-teenused ettevõtetele rohkem kättesaadavamaks, lihtsustada (välis)tööjõu värbamist ning edendada VKEde sisenemist avaliku sektori ja ärivõrgustikesse.

Loe rohkem
2006

Supporting policy making with innovative assessment tools

Supporting the national and sub-national research and innovation policy actors by providing a comprehensive methodology to translate the available results produced with the R&D activities into concrete policy making decisions by the means of innovative assessment tools.

Loe rohkem
2005

Access to Finance in the Biotech Sector

Carrying out activities to create and to work as a laboratory for innovative ideas to address the issues of access to innovation financing in the healthcare-dedicated Biotech sector, both from the investors side and from the biotech companies sides.

Loe rohkem
2005

Networking actors in the medical device sector

Developing specific guides and tools targeting innovative enterprises in the medical device sector, and validating such guides and tools through specific roundtable discussions between representatives from the financing community and the companies.

Loe rohkem
2001

The Estonian eVikings

Integrating the Estonian leading IST research and development labs and companies through the everyday collaborative RTD projects with the European academia, industry and innovation networks.

Loe rohkem