Balti Uuringute Instituut viib koostöös Tartu Ülikooliga (TÜ RAKE) läbi uuringu “Eesti keeleseisund”, mille eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord, võttes arvesse varasemate keelealaste strateegiate rakendamisega seotud kogemusi, keelevaldkonna ja seotud valdkondade (rände-, sotsiaal-, haridus-, jt) uuringuid, valdkondlikku statistikat, kõrgkoolide õppekavasid, arvamusliidrite ja partnerite arvamust. Uuringu täpsemad eesmärgid on:

  • selgitada iga valdkonna uurimisobjektide tugevused ja arenguvajadused,
  • anda ülevaade eesti keele ja teiste keelte seisundist,
  • analüüsida viimase 15 aasta arengutendentsidest ja probleemidest, mille teadvustamine aitab Eesti keelepoliitikat korraldavat uut arengukava “Eesti keelestrateegiat (2018−2024)” täpsemalt planeerida.

Uuringu tulemusena valmib aruanne, mis annab sisendi uude valmivasse “Eesti keelestrateegiasse (2018−2024)”. Lõpparuanne valmib aprill-mai 2017.