Hindamine ja poliitikaanalüüs

2022

Arenguseire “Andmed tulevikuühiskonnas”

Arenguseireprojekt uurib, millised tegurid ja trendid mõjutavad andmeühiskonna ja andmemajanduse arengut järgmise 10–15 aasta jooksul ning millised võiksid olla Eesti andmeühiskonna ja andmete valitsemise võimalikud tulevikustsenaariumid aastal 2035. Stsenaariumide põhjal sõnastatakse Eesti andmepoliitika valikute ruum ja peamised otsustuskohad andmevaldkonna edasiseks suunamiseks.

Loe rohkem
2022

Teaduse tippkeskuste meetme hindamine

Vaatamata tippkeskuste meetme pikaajalisele rakendamisele ei ole ammendavaid andmeid selle kohta, milline on olnud meetme roll Eesti teaduse arendamisel tervikuna, kuidas on meede mõjutanud tippkeskuste uurimisrühmi ja nende jätkusuutlikkust ning Eesti teaduse konkurentsivõimet. Uuringu eesmärk on tippkeskuste meetme mõju ja tulemuslikkuse hindamine ning selle alusel soovituste tegemine jätkutegevusteks tippkeskustega.

Loe rohkem
2021

Uuring “Loomevaldkondade kestlikkus”

Uuringu eesmärk on uurida erinevaid loomemajandusvaldkondi mõjutavaid trende ja töötada nende toel välja arengustsenaariumid ehk tulevikustsenaariumid, mis on oluline vahend tulevikutrendide näitamiseks ja mõtestamiseks. Arengustsenaariumite põhjal kujundatakse poliitikasoovitused loomevaldkondade kestlikkuse tagamiseks, mis on aluseks edasise kultuuripoliitika kujundamisele.

Loe rohkem
2020

Allthings.bioPRO

Allthings.bioPRO on fookuses on soodustada biomajandusele üleminekut kaasavalt ja läbi koosloome protsessi.

Loe rohkem
2020

Ajakirja Hea Kodanik mõjuanalüüs

Mõjuanalüüsi eesmärk on teada saada, kes paberkandjal ajakirja tellinutest seda tegelikult loevad, mida nad ajakirjast õpivad ja mis muutuks, kui ajakiri enam trükituna ei ilmuks.

Loe rohkem
2020

IMPACTOUR

Balti Uuringute Instituudi roll projektis on analüüsida kultuuriturismi ja majandusarengu seoseid, pakkuda sellest tulenevalt välja mõjude hindamise alaseid lähenemisi ning aidata kaasa uudsete andmeanalüütiliste meetodide rakendamisele.

Loe rohkem
2019

Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018

Balti Uuringute Instituut koostab koostöös AS Turu-Uuringutega uuringu “Vabatahtlikus tegevuses osalise uuring 2018”, mille eesmärk on analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, selles toimunud muutusi võrreldes 2013. aastaga ja nende muutuste võimalikke põhjuseid.

Loe rohkem
2018

Catching Up Along the Global Value Chains

Programmi eesmärk on anda kindlad teaduslikud vastused küsimusele, kas siseneda globaalsetesse väärtusahelatesse, toetades ühte suurt riiklikku ettevõtet või väikeste ja dünaamiliste ettevõtete komplekti, pöörates erilist tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ees seisvatele väljakutsetele.

Loe rohkem
2016

Eesti keeleseisund

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada eesti keele staatuse, õppe, uurimise ja arendamise olukord ning anda sisend uude loodavasse Eesti keele strateegiasse (2018-2024).

Loe rohkem
2012

Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring

Viime läbi Eesti puidusektori konkurentsivõime analüüsi ja selgitame välja edutegurid, et luua alused riiklikul tasandil sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks ning pakkuda kvaliteetset infot otsuste tegemiseks ettevõtete tasandil.

Loe rohkem
2012

Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!

Uudse kaasamismeetodi – kodanike paneel – abil julgustame Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori aktiivsemalt kaasa rääkima ühiskonnaelus ning osalema seeläbi rohkem poliitilises protsessis.

Loe rohkem
2010

Programmi ESTLAT 2007-2013 hindamine

Hindamisega mõõtsime programmi efektiivsust, asjakohasust ja edukust ning töötasime välja soovitused programmi strateegia ning elluviimise kohandamiseks muutunud majandusoludega.

Loe rohkem
2009

Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs

Erinevaid kvantitatiivseid ning kvalitatiivseid uurimismeetodeid kasutades analüüsiti põhjalikult ministeeriumide 2007-2010 aastate kaasamispraktikaid, töötati välja sobiv metoodika sarnaste hindamiste jätkamiseks tulevikus ning töötati välja ettepanekud valitsusasutuste kaasamispraktikate tõhustamiseks.

Loe rohkem
2009

Struktuurivahendite valikukriteeriumite hindamine

Hindasime, kas Struktuurifondide meetmete tingimustes määratletud kriteeriumid võimaldavad valida projekte, mis panustavad rakenduskavades sätestatud eesmärkide saavutamisse parimal moel ning kas need kriteeriumid võimaldavad liikuda eesmärkide saavutamise suunas võimalikult kiiresti ja tähtsustavad samal ajal projektide jätkusuutlikkust.

Loe rohkem
2009

Industrial Restructuring in the NIS: experience of and lessons from the new EU Member States

Analysis of the recent patterns of industrial restructuring in the new EU member states and in selected NIS in order to reveal the role played by the varying degree of economic integration in the progress of economic transition and restructuring, activities of foreign investors (especially regarding technology transfer, innovation activities, management practices and resulting changes in production and trade specialisation).

Loe rohkem
2009

Galilee Regional Innovation Strategy

GAL-EDGE developed a package of incentives encouraging significant business investment in the region to help diversify the economy and stimulate new private sector job creation. The goals of this partnership were to stimulate the transformation of knowledge created by the regional and EU research and enterprises into innovations that build strong local and regional economies, with trans-regional partnerships.

Loe rohkem
2005

Access to Finance in the Biotech Sector

Carrying out activities to create and to work as a laboratory for innovative ideas to address the issues of access to innovation financing in the healthcare-dedicated Biotech sector, both from the investors side and from the biotech companies sides.

Loe rohkem
2005

Eesti regionaalne innovatsioonistrateegia

Creating an overall strategic framework and three regional action plans to enable to improve support actions on regional and national level and to coordinate better the developments in the field of innovation. In addition, the project helped to develop on bottom-up basis the priorities for the next National Development Plan outlining the usage of structural funds resources in Estonia during the next programming period as well as the renewed version of national innovation strategy – Knowledge Based Estonia.

Loe rohkem