Eestikeelsele haridusele üleminek Tartu linnas

Aastaks 2025 on Tartu linna eesmärk minna haridusasutustes üle eestikeelsele haridusele, st õppetöö munitsipaalkoolides ja -lasteaedades toimub eesti keeles. Tartu Linnavalitsuse eestikeelse hariduse tegevuskavas 2022-2025 on sedastatud, et kõik Tartu haridusasutused viiakse järk-järgult nelja aasta jooksul üle eestikeelsele õppele, sealjuures on seatud tegevuskavas ka eraldi indikaatorid Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Tartu Aleksander Puškini Kooli kohta, kuidas ja millises mahus üleminek eestikeelsele õppele nende nelja aastal vältel toimub.

Kogu uuringu terviklikuks eesmärgiks on selgitada välja Tartu vene õppekeelega koolide ja lasteaedade õpilaste lapsevanemate suhtumine ja selle suhtumise tagamaad üleminekusse eestikeelsele haridusele, st kaardistada lapsevanemate ootused ja peamised hirmud ning pakkuda vanemate keeleteadlikkuse kasvatamise abil lahendusi hirmude leevendamiseks.

Uuringu eesmärkide täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

  1. Kas ja kuidas tunnetavad kakskeelse kooli lõpetajate lapsevanemad enda laste ettevalmistust jätkuõpinguteks ja tööks? 
  2. Kas kakskeelse kooli lõpetajate ettevalmistus on piisav või ebapiisav jätkuõpinguteks või tööturule suundumiseks?
  3. Millised on peamised üleminekuga seotud mured, hirmud, ootused jmt lapsevanemate hulgas? Kas ja millisena näevad neid nende lapsevanemate lapsed?
  4. Milline võib olla lapsevanemate arvates ülemineku mõju lapse eesti keele oskusele või selle omandamisele, lapse emakeelele, lapse identiteedi säilimisele?
  5. Kas eesti keelt peetakse oluliseks, sh milline on selle oskuse mõju või kasulikkus tulevikus? Kuidas või millisel määral? Kas ilma eesti keeleta on võimalik hakkama saada?
  6. Kas ja millised on lapsevanemate vaates lahendused ülemineku võimalikult sujuvaks tagamiseks?

Käesoleva uuringu peamiseks andmekogumise meetodiks on ankeetküsitlus, mis viiakse läbi veebis ning mille eesmärk on teada saada, millised faktorid, tingimused, tunnused või tegurid mõjutavad lapsevanemate toetust ülemineku osas.

Uurimisküsimused ning küsitlusankeedi teemafookused, sh täpsed küsimused ning küsimuste võimalikud valikvastused valmivad koostöös Tartu Linnavalitsuse esindajatega ning TÜ meeskonnaga. Projekt viiakse läbi kahes etapis, millest esimene uuring valmib jaanuaris 2023 ja kordusuuring juunis 2024.