Noored, haridus ja tööturg

2022

Kaugtöö välisriikide praktika analüüs 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on saada põhjalik ülevaade, milline on olnud kaugtöö areng maailmas ning milliseid tööandjatele ja töötajatele suunatud kaugtööd soodustavaid meetmeid ja sekkumisi ning milliste tulemuste ja mõjuga on erinevates riikides rakendatud. Lisaks uuritakse kaugtööga kaasneva mõju kohta laiemalt ning negatiivse mõju maandamise meetmete kohta. Läbivalt arvestatakse nii olukorraga enne COVID-19 pandeemiat kui ka selle ajal. 

Loe rohkem
2022

Alternatiivsete nikotiinitoodete tarbimise uuring

Uuringu eesmärk on analüüsida erinevate alternatiivsete nikotiinitoodete kasutamist, sh nikotiini- ja tubakatoodete koostarbimise ulatust Eesti elanike, eriti noorte seas, ning saada teada erinevate toodete tarbimise põhjustest, toodete omaduste ning nendega seotud hoiakute ja uskumuste mõjust tarbimisele ning sellest, kuidas info erinevatest toodetest potentsiaalse tarbijani jõuab.

Loe rohkem
2021

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga

Noorsootöö on üsna lai valdkond, hõlmates noorte (7-26-aastased) nt avatud noorsootöös (noortekeskused), huvihariduses (nt kunsti- või muusikakool), huvitegevuses (nt koolis või noortekeskuses toimuvad ringid või trennid), noortemalevates, laagrites, noorteühingutes ja -osaluskogudes ning projektides tehtavat. 

Loe rohkem
2020

Kogukonnapraktika jätkusuutlikkuse hindamine

Hindamise eesmärk on saada teada, kuidas koolid näevad kogukonnapraktika programmi jätkusuutlikkust ja milline on nende hinnangul Vabaühenduste Liidu roll selles ning saada teada, kas ja kuidas on võimalik ning mõistlik hinnata programmis osalevate õpilaste hoiakute muutumist.

Loe rohkem
2019

Demokraatiaseminarid

Demokraatiaseminaride eesmärk on interaktiivsete kaasamismeetodite kaudu tutvustada õpilastele demokraatliku osalemise ja põhiõiguste alaseid teemavaldkondi ning koolitada õpetajad ja juhtkonda viisidest, kuidas demokraatliku kaasamist klassiruumis praktiliselt rakendada ning milliste meetoditega suurendada või käsitleda õpilaste teadlikkust põhiõigustest teemadel.

Loe rohkem
2015

Õpetajate täiendusõppe vajadused

Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning teha ettepanekud õpetajate täiendusõppe süsteemi arendamiseks.

Loe rohkem
2012

Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!

Uudse kaasamismeetodi – kodanike paneel – abil julgustame Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori aktiivsemalt kaasa rääkima ühiskonnaelus ning osalema seeläbi rohkem poliitilises protsessis.

Loe rohkem