Noored, haridus ja tööturg

2024

Teadustaristu kasutuskogemuse uuring

Selle uuringu keskmes on riikliku tähtsusega teadustaristu – see on oluline Eesti teadussüsteemile, ühiskonnale ja ettevõtlusele ning selle mõju suurendamiseks on mõistlik seda keskselt plaanida, prioriseerida ja riigieelarvest rahastada. 

Loe rohkem
2023

Kodanikuhariduse kaardistamine Eestis

Kaardistamisega tuvastatakse nii ametlikud kui mitteametlikud kodanikuhariduse tegijad. Kaardistamisega kirjeldatakse, millistele teemadele ja ühiskonnagruppidele kodanikuhariduse tegijad keskenduvad ning uuritakse, kas ja kuidas nad koostööd teevad.

Loe rohkem
2023

eTwinning programmis osalejate motivatsioonitegurite ja tunnustusvajaduse analüüs

Programm eTwinning on lasteaia-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele loodud virtuaalne koostöövõrgustik ja platvorm, mis võimaldab õppida nii Eesti kui ka välismaa kolleegidelt, jagada omavahel kogemusi ja osaleda koos õpilastega mitmetes koolidevahelistes õpiprojektides. Käesoleva uuringuga soovitakse teada saada, millised tegurid motiveerivad üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutsekoolide haridustöötajaid osalema eTwinning programmis ning millised tegureid nähakse peamise takistusena.

Loe rohkem
2023

Erasmus+ kaasava õpirände uuring 

Kaasamine ja mitmekesisus on Erasmus+ programmi 2021–2027 üks läbiv prioriteet, millega tagatakse, et programmiga pakutavad võimalused oleksid kättesaadavad kõigile, ka vähemate võimalustega osalejatele. Selle uuringu eesmärk oli selgitada välja ja suurendada õpirändeprojekte elluviivate haridusvaldkondade töötajate teadlikkust vähemate võimalustega osalejate kaasamisest ning sellega seotud meetmetest õpirändeprojektides.

Loe rohkem
2023

E-mängude rakendatavus noorsootöös

Uuringu eesmärk on anda ülevaade noorte (vanuserühmas 7–16 eluaastat) enim kasutatavatest e-mängudest ja nende mõjust noorte üldpädevuste arendamisele ning e-mängude potentsiaalsest seostamisest noorsootöös pakutavate võimaluste ja pädevustega nii Eestis kui ka teistes riikides.

Loe rohkem
2023

Eestikeelsele haridusele üleminek Tartu linnas

Kogu uuringu terviklikuks eesmärgiks on selgitada välja Tartu vene õppekeelega koolide ja lasteaedade õpilaste lapsevanemate suhtumine ja selle suhtumise tagamaad üleminekusse eestikeelsele haridusele, st kaardistada lapsevanemate ootused ja peamised hirmud ning pakkuda vanemate keeleteadlikkuse kasvatamise abil lahendusi hirmude leevendamiseks.

Loe rohkem
2022

Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused

Noorsootöö olulisemaks kitsaskohaks on jätkuvalt professionaalse ja motiveeritud töötajaskonna olemasolu ning järelkasv, mille tagamisel on oluline roll motivatsioonil ja töötingimustel. Uuringu eesmärk on muu hulgas välja selgitada noortevaldkonna töötajaskonna suurus ja koosseis.

Loe rohkem
2022

Välisriikide kaugtöö praktika analüüs 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on saada põhjalik ülevaade, milline on olnud kaugtöö areng maailmas ning milliseid tööandjatele ja töötajatele suunatud kaugtööd soodustavaid meetmeid ja sekkumisi ning milliste tulemuste ja mõjuga on erinevates riikides rakendatud. Lisaks uuritakse kaugtööga kaasneva mõju kohta laiemalt ning negatiivse mõju maandamise meetmete kohta. Läbivalt arvestatakse nii olukorraga enne COVID-19 pandeemiat kui ka selle ajal. 

Loe rohkem
2022

Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuring

Uuringu eesmärk on analüüsida erinevate alternatiivsete nikotiinitoodete kasutamist, sh nikotiini- ja tubakatoodete koostarbimise ulatust Eesti elanike, eriti noorte seas, ning saada teada erinevate toodete tarbimise põhjustest, toodete omaduste ning nendega seotud hoiakute ja uskumuste mõjust tarbimisele ning sellest, kuidas info erinevatest toodetest potentsiaalse tarbijani jõuab.

Loe rohkem
2021

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga

Noorsootöö on üsna lai valdkond, hõlmates noorte (7-26-aastased) nt avatud noorsootöös (noortekeskused), huvihariduses (nt kunsti- või muusikakool), huvitegevuses (nt koolis või noortekeskuses toimuvad ringid või trennid), noortemalevates, laagrites, noorteühingutes ja -osaluskogudes ning projektides tehtavat. 

Loe rohkem
2020

Kogukonnapraktika jätkusuutlikkuse hindamine

Hindamise eesmärk on saada teada, kuidas koolid näevad kogukonnapraktika programmi jätkusuutlikkust ja milline on nende hinnangul Vabaühenduste Liidu roll selles ning saada teada, kas ja kuidas on võimalik ning mõistlik hinnata programmis osalevate õpilaste hoiakute muutumist.

Loe rohkem
2019

Demokraatiaseminarid

Demokraatiaseminaride eesmärk on interaktiivsete kaasamismeetodite kaudu tutvustada õpilastele demokraatliku osalemise ja põhiõiguste alaseid teemavaldkondi ning koolitada õpetajad ja juhtkonda viisidest, kuidas demokraatliku kaasamist klassiruumis praktiliselt rakendada ning milliste meetoditega suurendada või käsitleda õpilaste teadlikkust põhiõigustest teemadel.

Loe rohkem
2015

Õpetajate täiendusõppe vajadused

Uuringu eesmärgiks on saada tagasisidet üldhariduskoolides töötavate õpetajate täiendusõppe süsteemile, selgitada välja õpetajate täiendusõppe vajadus ning teha ettepanekud õpetajate täiendusõppe süsteemi arendamiseks.

Loe rohkem
2012

Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!

Uudse kaasamismeetodi – kodanike paneel – abil julgustame Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori aktiivsemalt kaasa rääkima ühiskonnaelus ning osalema seeläbi rohkem poliitilises protsessis.

Loe rohkem