Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas

Balti Uuringute Instituut viib koostöös SA Eesti Inimõiguste Keskusega läbi uuringu „Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas: nende avaldumine hariduspoliitilistes dokumentides ja rakendumine koolisüsteemis“, mille eesmärk on koostada ülevaade inimõiguste ja nende alusväärtuste (sh võrdsus, inimväärikus, kaasamine, mittediskrimineerimine) avaldumisest Eesti hariduspoliitilistes dokumentides ja koolikultuuris ning anda soovitused inimõiguste hariduse kontseptsiooni loomiseks Eestis.

Uuringu peamiseks sihtrühmaks on Eesti koolid (10 valitud kooli) ning nende koolide juhtkond, õpetajad ja õpilased. Teisisõnu antakse uuringu käigus eelolevatele uurimisküsimustele vastus nende kolme sihtrühma vaates, keskendudes nende teadlikkuse, hoiakute ja suhtumise kaardistamisele õppetöös ja koolikultuuris inimõiguste hariduse alusväärtuste osas (s.o. võrdsus, inimväärikus ja mittediskrimineerimine). Lisaks analüüsitakse teemaga seotud hariduspoliitilisi dokumente (nii riigi- kui ka koolitasandi), koolikultuuri edendavaid programme/projekte ning teiste riikide häid praktikaid.

Uuringu tulemusena valmib uuringuaruanne, mis annab soovitused Eesti hariduspoliitiliste dokumentide muutmiseks või täiendamiseks, sh riiklike õppekavad osas, sisendi inimõiguste hariduse kontseptsiooni loomiseks ja koostamiseks Eestis, praktilisi näiteid ja soovitusi valdkonna edasiarendamiseks ning õppetöösse integreerimiseks, aga ka inimõiguste hariduse alase koostöö paremaks planeerimiseks erinevate valdkonnaga seotud organisatsioonide vahel.