Mitte-eestlaste sihtrühmale tööturuteenuste osutamise analüüs

Käesoleva uuringu peamiseks eesmärgiks on analüüsida tööturuteenuste osutamise praktikaid Eestis, võttes töö fookusesse eelkõige teisest rahvusest töötud (eesti keelest erineva muu emakeelega inimesed) ning nende tööturule integreerimise praktikad.

Töö viiakse läbi kasutades nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmekogumis ja -töötlemis meetodeid. Kvalitatiivsete meetoditega koostatakse ülevaade teiste riikide headest praktikatest vähemusrahvusest isikute integreerimisel tööturule, samuti viiakse läbi 1-2 fookusgrupi intervjuud töö käigus tuvastatud peamiste järelduste ja/või ettepanekute valideerimiseks. Kvantitatiivsete meetoditega analüüsitakse tööturuteenuste osutamise tõhusust ja mõju Ida-Virumaal ja Harjumaal registreeritud töötute sihtrühma hulgas. Selle eesmärgiks on tuvastada võimalikud kitsaskohad tööturuteenuste osutamisel, mida on võimalik kas edasi arendada, muuta või täiendada teiste teenustega.

Töö tulemusel tuvastatakse peamised põhjused, mis takistavad eelkõige teisest rahvusest elanike sisenemist tööturule; ning töötatakse välja soovitused, mis aitavad antud sihtrühmal tööturule siseneda, keskendudes sh tööturuteenuse korralduse parendamisele suunatud soovitustele.