Ränne ja lõimumine

2023

CeMeWE

CeMeWE ühendab partnereid Eestist, Lätist, Soomest ja Rootsist. Projekti eesmärk on välja töötada mudel suurendamaks sisserändajatest naiste tööalast konkurentsivõimet. Mudeli eesmärk on aidata neil naistel ületada individuaalseid, koduseid ja ühiskondlikke takistusi.

Loe rohkem
2023

Portaali Global Estonian kasutajauuring

Veebilehekülg globalestonian.com on infovärav eestlastele välismaal ja üleilmselt mõtlevatele eestlastele Eestis. Uuringu eesmärgiks on mõista paremini, kas välismaal elavad eestlased, kes on portaali olemasolust teadlikud, kasutavad seda ja kuidas.

Loe rohkem
2023

Keelesõbra programmi tegevuse analüüs ja teiste riikide praktikad

ntegratsioon Sihtasutuse (INSA) poolt rakendatav ja elluviidav keelesõbra programm pakub eesti keele õppijatele hooajalise võimaluse suhtluskeele praktikaks vesteldes vabatahtlike eesti keele mentoritega e-kanalite kaudu või telefoni teel. Läbiviidaval analüüsil on kaks peamist eesmärki: esiteks täidetud andmestike andmete analüüs ning teiseks teiste riikide sarnaste programmide praktikate kaardistamine.

Loe rohkem
2023

Migratsioon ja Venemaa: ajalooliste narratiivide põlvkondadevaheline edasikandumine Eestis (MoveMeRU)

On teada, et sisserändajate lapsed kasvavad sageli üles erinevate sotsiaalsete mäluraamide taustal: ühelt poolt selle riigi domineeriv ajaloonarratiiv, kus nad elavad, teiselt poolt nende perekonna päritoluriigi ajaloonarratiiv. Siiski ei ole veel selge, kuidas ajalooliste narratiivide edasiandmine ühelt põlvkonnalt teisele kujundab sisserändajate suhet elukohariigiga ja pere päritoluriigiga. Läbiviidav uuring põhineb põlvkondadevahelise ajaloolise mälu edasikandumise ja teise põlvkonna transnatsionaalsuse ehk hargmaisuse teooriatel ning selle eesmärk on anda panus uurimislünga täitmisesse.

Loe rohkem
2023

Erasmus+ kaasava õpirände uuring 

Kaasamine ja mitmekesisus on Erasmus+ programmi 2021–2027 üks läbiv prioriteet, millega tagatakse, et programmiga pakutavad võimalused oleksid kättesaadavad kõigile, ka vähemate võimalustega osalejatele. Selle uuringu eesmärk oli selgitada välja ja suurendada õpirändeprojekte elluviivate haridusvaldkondade töötajate teadlikkust vähemate võimalustega osalejate kaasamisest ning sellega seotud meetmetest õpirändeprojektides.

Loe rohkem
2023

Eestikeelsele haridusele üleminek Tartu linnas

Kogu uuringu terviklikuks eesmärgiks on selgitada välja Tartu vene õppekeelega koolide ja lasteaedade õpilaste lapsevanemate suhtumine ja selle suhtumise tagamaad üleminekusse eestikeelsele haridusele, st kaardistada lapsevanemate ootused ja peamised hirmud ning pakkuda vanemate keeleteadlikkuse kasvatamise abil lahendusi hirmude leevendamiseks.

Loe rohkem
2022

Rahvusvahelise kaitse taotlejate ja tagasisaadetavate nõustamisteenuse analüüs

Tagasipöördumine kohustab Eestist lahkuma Eestis kehtiva viibimisaluseta välismaalast, sh tagasilükkava otsuse saanud varjupaigataotlejat või varjupaiga taotlemisest loobunud ja koduriiki tagasi pöörduda otsustanud varjupaigataotlejat. Kõigile neile sihtrühmadele ehk kaitse taotlejatele, saajatele ja tagasisaadetavatele korraldatakse individuaalset nõustamist.

Loe rohkem
2022

Euroopa Sotsiaalfondi kohanemis- ja lõimumismeetme 2014–2020 lõpphindamine

Selleks, et parandada Eestisse saabuvate inimeste lõimumist ja suurendada nende heaolu, ning selleks, et Eesti ühiskond oleks oma mitmekesisuses sidus, on oluline pöörata tähelepanu selle sidususe edendamisele ja vastavate tegevuste arendamisele. Seda on Eesti riik oma poliitikaga ka ellu viinud ning olulist rolli mängib selles ELi struktuurivahendite toetatud kohanemis- ja lõimumismeede.

Loe rohkem
2022

“Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele“ mõju-uuring

Kolmandate riikide kodanike eesti keele õppesse on panustatud palju nii Eesti riigi eelarvest kui ka rahvusvaheliste projektide kaudu. Keeleõpe peab aga ennekõike lähtuma sihtrühma vajadustest, mida on uuritud mitmete varasemate uuringutega ning mille tulemustega on arvestatud eesti keele õppe arendamisel.

Loe rohkem
2019

Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs

Balti Uuringute Instituut koostab Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüsi, milles käsitletakse uussisserändajate Eestis kohanemist soodustavaid ja takistavaid tegureid ning teenuseid analüüsiva rakendusuuringu läbiviimisest.

Loe rohkem
2015

Rahvuskaaslaste programmi mõju-uuring

Hindame „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ raames ellu viidud tegevuste edukust. Ühtlasi tuvastame ja soovitame tegevusi, mis aitavad kaasa rahvuskaaslaste sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.

Loe rohkem
2012

Open Forums on Integration: Report on Recommendations by Third-Country Nationals regarding Estonia’s Integration Policy

From November 2012 until October 2013 Praxis Center for Policy Studies and Institute of Baltic Studies (IBS) implemented the project “National Debates on Integration for Third Country Nationals in Estonia”. The main objective of the project was to include third country nationals and people with undetermined citizenship living in Estonia (TCN) in policy making processes in the field of integration policy in Estonia.

Loe rohkem
2011

Central Baltic Job Ferry

Edendame Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ühise tööturu arengut, toetades tööjõu piiriülest mobiilsust ning erinevate tööturuosaliste omavahelist koostööd.

Loe rohkem
2011

Lõimumisalane valimisdebatt 2011

Koos seitsme suurema erakonna esindajatega arutasime Eesti lõimumise viie järgneva aasta suurimaid väljakutseid ning nende potentsiaalseid lahendusi, aga ka seda, kuhu integratsiooniprotsess välja peaks viima.

Loe rohkem