Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga

Noorsootöö on üsna lai valdkond, hõlmates noorte (7-26-aastased) nt avatud noorsootöös (noortekeskused), huvihariduses (nt kunsti- või muusikakool), huvitegevuses (nt koolis või noortekeskuses toimuvad ringid või trennid), noortemalevates, laagrites, noorteühingutes ja -osaluskogudes ning projektides tehtavat. Noorsootöös osalemine pakub noortele turvalist keskkonda mitmekülgselt arenemiseks ja formaalhariduses õpitu praktiseerimiseks. Oluline on ka sotsiaalsete suhete arendamine, võimalus ennast tundma õppida (tugevused-nõrkused), mis aitavad kaasa tööellu siirdumisele. Noorsootöö pakub ka täiskasvanuile täiendavaid võimalusi noori tundma õppida ja märgata, kui noor vajab tuge. Seega on väga oluline, et igal noorel oleks võimalik osaleda noorsootöö tegevustes. Selle nimel on noorte valdkonnas jooksvalt ka erinevaid muudatusi tehtud ning pööratakse suurt tähelepanu ka tegevuste mitmekesistamisele ning noorsootöötajate koolitamisele. 

Saamaks tagasisidet tehtule ning mõtteid tehtava arendamiseks, et rohkemad noored osaleksid noorsootöös ja oleksid noorsootööga rahul, viib Haridus- ja Teadusministeerium regulaarselt läbi noorsootööga rahulolu uuringut. Seekordne uuring on juba järjekorras kolmas. Eelmised uuringud viidi läbi 2015-2016. ja 2017-2018. aastal. 

Uuringu peamiseks meetodiks on seekord veebiküsitlus noorte seas. Tulemused täpsustatakse ja valideeritakse fookusgrupi intervjuudes noorte ning noorsootöötajatega.