Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga

„Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020“ uuringu küsitlusele vastas 4656 noort. Kokku hindas noorsootöö tegevusi 3713 vastajat ehk 80% kõigist uuringus osalenutest. Keskmiselt hindas üks vastaja üht või kahte tegevust.

Noorte üldine rahulolu noorsootöö tegevustega oli 2020. aastal kõrgel tasemel: kõikide tegevuste kaalutud keskmine rahuloluhinnang on 90 punkti 100-st. Ka osakaaluna kõikide vastajate hulgas hindas 90% noortest oma rahulolu kümnepunktiskaalal 7 punktiga või kõrgemalt, mis tähendab, et nad on noorsootööga pigem või väga rahul.

Noored olid kõige rohkem rahul huvitegevuse ja noortelaagritega (üldise rahulolu keskmine 92 punkti). Üldise rahulolu hinnangute arvestuses järgnesid huviharidus, avatud noorsootöö ning noorteühingud või -ühendused 89 punktiga, noortemalevad 87 punktiga ning osalus- või esinduskogud 86 punktiga.

Rahulolu mõõtvad küsimused olid 2020. aasta küsimustikus jaotatud kolme teemaplokki: „Füüsiline keskkond“, „Sotsiaalne keskkond“ ja „Tajutud tulemus või kasulikkus“. Eraldi küsiti hinnangut üldise rahulolu ja soovitamise kohta. Kõige suuremat mõju noorte rahulolule noorsootöö tegevustega avaldas sotsiaalne keskkond. Tegevustest pidasid noored väga tähtsaks suhteid juhendajate ja kaaslastega, noorte probleemide märkamist, kuulamist ja neile nõu andmist ning noortega arvestamist. Ainsa erisusena mõjutas huviharidust hinnanud noori sotsiaalse keskkonna aspektidest rohkem see, kui oluliseks nad tegevust pidasid ning kas nad omandasid selle käigus uusi oskusi või teadmisi. Rahulolu füüsilise keskkonnaga on eelnevate aastate võrdluses suurenenud, mida kinnitasid ka fookusrühmaintervjuud.

Uuring tervikuna näitab, et noorte rahulolu noorsootööga on püsinud aastate jooksul sarnasena. Nii 2015. aasta kui ka 2017. aasta võrreldav noorsootööga rahul olevate noorte osakaal oli 87%. Kuigi seekordse uuringu sama näitaja on 90%, tuleb arvesse võtta ka uuringute metoodilisi erinevusi ja noorsootöö tegevuste struktuurimuutuseid. Kõigis kolmes uuringus on jäänud läbivalt püsima tütarlaste mõnevõrra suurem rahulolu. Võrreldes 2017. aasta uuringuga on rahulolu eri noorsootöö tegevustega ühtlustunud.