Riikliku integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine

Balti Uuringute Instituut osales riigihanke „Riikliku integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine“  raames konsortsiumis (Praxis, Geomedia, Tartu Ülikool, Hill & Knowlton), mille eesmärgiks oli Eesti riigi lõimumiskava 2008-2013 väljatöötamine ning sellega seonduvad tegevused.

Projekti raames korraldas Balti Uuringute Instituut 2 õppereisi sihtrühma esindajatele ning Riikliku integratsiooniprogrammi ekspertkomisjoni ja töörühma töötajatele. Õppereisid andsid täiendava sisendi IBSu poolt koostatud parimate praktikate uuringule, mis kaardistas erinevad integratsioonipoliitika rakendamise meetmed ning kogemused erinevates Euroopa Liidu riikides. Lisaks teostas IBS vajadusanalüüside/ teostatavusuuringute läbiviimist, mille raames viidi läbi 5 fookusgrupp-intervjuud ja ligikaudu 10 süvaintervjuud poliitikutega ja arvamusliidritega. Täiendati ja koostati ka Riikliku integratsiooniprogrammi 2008–2013 strateegia ning rakendusplaan.