Balti Uuringute Instituut (IBS) teostab Siseministeeriumi tellimusel Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüsi, mis koosneb uussisserändajate Eestis kohanemist soodustavaid ja takistavaid tegureid ning teenuseid analüüsiva rakendusuuringu läbiviimisest.
Samuti esitab IBS poliitikasoovitused ning viib läbi kohanemisprogrammi perioodi 2015-2018 elluviimise vahehindamise koos muudatus- ja rakendusettepanekute esitamisega.

Eesti majanduse arenguga kaasneva siinse üldise elukvaliteedi tõusu tulemusena on Eesti muutunud välismaalastele atraktiivsemaks sihtriigiks. Majandusareng ja seadusemuudatused võimaldavad paremini meelitada kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ning välistudengite või teadlaste lisandväärtust loovate välismaalaste sisserännet.

Uussisserändajate uuringu eesmärgiks on viia läbi uussisserändajate Eestis kohanemist analüüsiv rakendusuuring koos poliitikasoovituste esitamisega, sh:
1) analüüsida Eestisse saabunud uussisserändajate kohanemist toetavaid ja takistavaid tegureid, sh kohanemist soodustavate ja toetavate teenustele ligipääsu, erinevate uussisserändajate tunnuste lõikes;
2)analüüsis käsitleda põhilisi uussisserändajate kohanemisega seotud teemasid, sh kohanemist toetavate teenuste kasutamine, ühiskondlik aktiivsus, tööturg, kontaktid ja infoväli, keeleoskus, tugivõrgustik ja kuuluvustunne, haridus, õiguslik staatus, võrdõiguslikkus, diskrimineerimine ja ühiskondlikud hoiakud ning muud olulised teemad vastavalt pakkuja hinnangule;
3) analüüsida uussisserändajatega kokkupuutuvate avaliku, kolmanda ja erasektori poolt pakutavaid teenuseid uussisserändajate kohanemise toetamiseks ning sektorite vajadusi ja hinnangut senisele uussisserändajate tugisüsteemile.

Uussisserändajate kohanemisprogrammi ja muid seonduvaid uussisserändajate kohanemist toetavaid tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.6 „Võimaluste loomine Eestis elavate ning
ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks“ tegevusest 2.6.2 „Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine“.