Uussisserändajate Eestis kohanemise analüüs

Balti Uuringute Instituut viib läbi uussisserändajate Eestis kohanemise analüüsi, mille raames uuritakse uussisserändajate kohanemist soodustavaid ja takistavaid tegureid Eestis. Lisaks viiakse läbi kohanemisprogrammi perioodi 2015-2018 vahehindamine. Uuringu tulemusena valmib uuringuaruanne koos muudatus- ja rakendusettepanekute esitamisega Eesti kohanemispoliitika parendamiseks ja edasiarendamiseks.

Uussisserändajate uuringu eesmärgiks on viia läbi uussisserändajate Eestis kohanemist analüüsiv rakendusuuring, sh:

  1. analüüsida Eestisse saabunud uussisserändajate kohanemist toetavaid ja takistavaid tegureid, sh kohanemist soodustavate ja toetavate teenustele ligipääsu, erinevate uussisserändajate tunnuste lõikes;
  2. käsitleda põhilisi uussisserändajate kohanemisega seotud teemasid, sh kohanemist toetavate teenuste kasutamine, ühiskondlik aktiivsus, tööturg, kontaktid ja infoväli, keeleoskus, tugivõrgustik ja kuuluvustunne, haridus, õiguslik staatus, võrdõiguslikkus, diskrimineerimine ja ühiskondlikud hoiakud ning muud olulised teemad vastavalt pakkuja hinnangule;
  3. analüüsida uussisserändajatega kokkupuutuvate avaliku, kolmanda ja erasektori poolt pakutavaid teenuseid uussisserändajate kohanemise toetamiseks ning sektorite vajadusi ja hinnangut senisele uussisserändajate tugisüsteemile.