Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring 2018

Balti Uuringute Instituut (IBS) teeb koostöös Turu-Uuringute AS-iga Siseministeeriumi tellimusel vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu. Eesmärk on analüüsida vabatahtliku tegevuse olukorda Eestis, selles toimunud muutusi võrreldes 2013. aastaga ja nende muutuste võimalikke põhjuseid. Saadava info põhjal töötatakse välja poliitikaettepanekud koostatavasse kodanikuühiskonna programmi 2021–2030 ja tuvastatakse valdkonna arengut toetavad võimalikud meetmed, mis võetaks kasutusele alates aastast 2021.  

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Vabatahtlikkus on üks võimalus lüüa ühiskonnaelus aktiivselt kaasa ja aidata kaasa probleemide lahendamisele, olles sel viisil demokraatliku ühiskonna oluline osa. Organisatsioonide töös ja tegevustes osalemine aitab ühiskonnaliikmeid sidustada ning tekitada parema arusaama ühisest ja jagatud vastutusest. 

Uuring koosneb kolmest osast:  

  1. esinduslik Eesti elanikkonnaküsitlus – üksikisikute vabatahtlikus tegevuses osalemise väljaselgitamine ja võrreldes 2013. aastaga toimunud muutuste analüüs; 
  2. vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide vabatahtlike kaasamise võimekuse uuring; 
  3. ettepanekute ja poliitikasoovituste kujundamine kodanikuühiskonna programmi 2021–2030 jaoks ning vabatahtlikke kaasavatele organisatsioonidele. 

Valdkonna praegusest olukorrast lähtudes pööratakse uuringus tähelepanu järgmistele sihtrühmadele: vabatahtlikud, sh professionaalidest ja uussisserändajatest vabatahtlikud, 

Tähelepanu pööratakse nii vabatahtlikus tegevuses osalemisele kui ka vabatahtlike kaasamisele ja seda nii vabatahtlike kui ka organisatsioonide vaatenurgast. 

Uuringut rahastatakse 50% ulatuses „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA)“ tegevuse 2 raames Euroopa Regionaalarengu Fondist ning 50% ulatuses Siseministeeriumi eelarvest.