Üksikvanem ja tema huvide kaitse – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine

Balti Uuringute Instituut viib Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tellimusel 2016. aasta kevadel üksikvanemate hulgas läbi uuringu saamaks rohkem infot üksikvanemate elukorralduse, toimetuleku ja laste ülalpidamisega seotud probleemide kohta. Tegemist on esimese omataolise pilootuuringuga Eestis, mis seab eesmärgiks anda lühiülevaade, millises olukorras elab üksikvanem Eestis ning tuvastada need üksikvanematega seotud teemavaldkonnad, mis vajavad edasist süvitsi uurimist.

Uuring seab ülesandeks keskenduda kahele prioriteetsele teemale:

Küsitlustulemused annavad edasi ka üksikvanemate hinnangud loodavale elatisabi fondile, ning olukorrakirjeldused nendest üksikvanematest, kelle lapsel puudub sünnitunnistusel isakanne või kelle lapsele on isa nimi antud ema ütluse alusel.

Küsitlusuuring on osa projektist “Üksikvanemate huvide kaitseks – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine”, mida viivad läbi Naiste Tugi-ja Teabekeskus, MTÜ Üksikvanema Heaks, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ning Tähtvere Avatud Naistekeskus. Projekti üldeesmärgiks on huvikaitsevõimekuse arendamine valdkonnas, mis on organisatsioonide töös igapäevaseks probleemiks – naiste ja nende laste vaesuse vähendamise kaudu soolise võrdõiguslikkuse edendamine Eesti ühiskonnas.

Projekti fookuses on parandada laste ülalpidamiskohustuse jõustamist nii seadusandlike kui ühiskondlike hoiakute muutmise kaudu. Projekt keskendub eelkõige laste ülalpidamiskohustusele, mille rangem jõustamine oleks oluliseks abiks üksikvanematega perede vaesuse vähendamisel ning mille laiem teadvustamine aitaks pikas perspektiivis kaasa pererollide soolisele tasakaalustatusele.