Lapse ülalpidamiskohustuse täitmine üksikvanemaga perekonnas

Viisime üksikvanemate hulgas läbi küsitlusuuringu eesmärgiga kaardistada üksikvanemate olukord Eestis, selgitada laste ülalpidamisega seotud peamised kitsaskohad ning pakkuda välja lahendused olukorra parandamiseks. Tegemist on esimese omataolise pilootuuringuga Eestis, mis annab ülevaate üksikvanemate olukorrast Eestis ning tuvastab need üksikvanematega seotud teemavaldkonnad, mis vajavad edasist süvitsi uurimist.

Üksikvanemate olukorda ning elatist puudutavaid küsimusi on Eestis senimaani suhteliselt vähe analüüsitud. Sisuliselt olulised uuringud ei ole enam täies ulatuses päevakohased ega pole tänasele olukorrale kohaldatavad, kuna kajastavad vaid mõnda aspekti üksikvanemate tervikolukorra kirjeldamisel. Samal ajal on riik loomas elatisabi fondi, mille eesmärgiks on alates 1. jaanuarist 2017 luua mehhanism, mis tagaks lapsele määratud elatismaksete õigeaegse laekumise juhul, kui üks vanematest ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi fondi põhimõte seisneb selles, et last üks kasvatavad vanemad ei peaks tegelema raha väljanõudmisega – sellega tegeleb fond. Kuigi seisukohavõtte fondi või selle raames rakendatavate meetmete, sh sanktsioonide osas on väljendatud mitmeid, puudub siiani süstemaatiline ülevaade sellest, kuidas üksikvanemad ise fondiga suhestuvad, või kas ja millisel määral nad seda enda jaoks kasulikuks peavad.

Sellest tulenevalt seab uuring ülesandeks keskenduda kahele prioriteetsele teemavaldkonnale:


Küsitlustulemused annavad edasi ka üksikvanemate hinnangud loodavale elatisabi fondile, ning olukorrakirjeldused nendest üksikvanematest, kelle lapsel puudub sünnitunnistusel isakanne või kelle lapsele on isa nimi antud ema ütluse alusel.

Uuringutulemused näitavad, et kuigi paljude üksikvanemate toimetulek on hea ning teise vanema aktiivsus lapse kasvatamisel väga osalev ja toetav, on siiski suur hulk neid üksikvanemaid, kes elavad vaesusriskis ning kelle jaoks elatise regulaarne ning täies mahus tasumine on väga oluline toimetulekuallikas.