Praxis, Tartu Ülikool, Balti Uuringute Instituut, Hill&Knowlton ja Geomedia osalesid konsortsiumina riigihankes „Riikliku Integratsiooniprogrammi 2008-2013 väljatöötamine”, mille raames viidi läbi 6 teostatavus- ja vajadusuuringut järgnevates temaatilistes valdkondades:

1) Haridus (sh täiskasvanute ja õpilaste keeleõpe, ajaloo-ja ühiskonnaõpetus, kodanikukasvatus)
2) Sallivus ja kultuuridevaheline dialoog, meedia
3) Naturalisatsioon, kodanikutunne
4) Sotsiaalsed riskirühmad
5) Tööturg
6) Kohalike omavalitsuste uuring

Vastavalt sellele on struktureeritud ka käesolev lõpparuanne, mis koosneb käesolevast sissejuhatavast osas ning kuuest valdkondlikust osaaruandest. Sissejuhatavas osas anname ülevaate kõigi vajadus- ja teostatavusuuringute ühisest raamistikust (eesmärkidest, metodoloogiast), ühiskondlikust kontekstist, kvantitatiivuuringute alusel selgitatud empiirilistest lähtekohtadest, mis puudutavad integratsiooni üldisi eesmärke, nende tulemuslikkuse hindamist ning integratsiooni sihtrühmi, samuti esitame kõigi uuringute põhjal tehtud kokkuvõtvad ettepanekud integratsioonistrateegia prioriteetide osas. Sissejuhatava osa-aruande lisana on esitatud ka uurimisrühmade ettepanek integratsiooni tulemuslikkuse mõõdikute süsteemi edasise väljaarendamise kohta.