Aktiivsete Kodanike Fondi lõpphindamine  

Kodanikuühiskonna toetamine oli Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis, sh Baltikumis.

Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames, see on üks viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud.

ACF-i peamised toetusvaldkonnad on demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus; inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, võitlus diskrimineerimisega; sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus; sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald; ning keskkond ja kliimamuutused. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises. 

Eestis on ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga. Aastatel 2019–2024 oli Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda toetusi kokku rohkem kui 6 miljoni euro ulatuses seitsme vabaühendustele suunatud avatud taotlusvooru abil. 2023. aasta lõpuks on sõlmitud lepingud 111 projektiga, kogusummas 5 088 124 eurot.

IBS uurib käesoleva projekti raames ACF-i toetuste asjakohasust, tõhusust ja tulemuslikkust. See eeldab projektikonkursside struktuuri ning projektide ja nende tulemuste panuse hindamist ja probleemkohtade kaardistamist. Kuna tegu on lõpphindamisega, tulevad vaatlusele ka programmi ja projektide mõju.