Avalike teenuste osutamise kaardistamine

Avalike teenuste osutamise vormid on muutunud mitmekesisemaks nii välisriikides kui ka Eestis, lepingulise delegeerimise (üleandmise) kõrvale on tõusnud mitmed teised teenuste pakkumise ning teenuse “omaniku”, kodanike ja teenuse pakkuja koostöö mudelid.

Antud projekti peamiseks eesmärgiks oli saada ajakohane ülevaade Eesti kohalike omavalitsuste (KOV) ja vabaühenduste koostööst avalike teenuste osutamisel. Analüüsi raames kirjeldatati KOVide ja vabaühenduste teenuste osutamise alase ühistegevuse trende ning analüüsiti erinevate teenuseosutamise viiside sarnasusi ning erinevusi. Tulemusena kaardistati Eesti olukord ja tehakse järeldusi tänaste koostöötavade (parimate praktikate ja peamiste kitsaskohtade) kohta.

Analüüs valmis koostöös Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS.