Eesti infotehnoloogia tulevikuväljavaated

Eesti on pälvinud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) entusiastliku ja eduka kasutajana märkimisväärset rahvusvahelist tunnustust. Eesti Info­tehnoloogia ja Telekommu­ni­kat­siooni Liidu poolt 2007. aastal läbi viidud uuring aga näitas, et Eesti IKT sektor on killustunud, üksikud suured ettevõtted võtavad enamuse kasumist ning ülejäänud ettevõtete rentaablus on madal. Kvalifit­see­ritud tööjõu puudus pidurdab nii IKT sektori kasvu kui ka IKT kasutuselevõttu teistel elualadel. Eesti IKT toodete eksport, mis ulatus 2001. aastal 25%-ni Eesti tööstus­too­dangu ekspordist, langes 2007. aastaks kõigest 5%-le Eesti kaupade ekspordist. Arvutiteenuste eksport on Eesti maksebilansi seisukohalt pea tähele­pandamatu.1

EST_IT@2018 arenguseire eesmärk oli leida, millistes valdkondades suudavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad järgmise kümne aasta jooksul enim Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse panus­tada.

Eesti IKT seire keskendus järgmistele küsimustele: