EST_IT@2018 arenguseire

EST_IT@2018 arenguseire eesmärk oli leida, millistes valdkondades suudavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad järgmise kümne aasta jooksul enim Eesti majanduse ja ühiskonna arengusse panus­tada.

Eesti IKT arenguseire alustas Eestit enim mõjutavate globaalsete IKT ning sotsiaal-majanduslike tehnoloogiatrendide määratlemisest. Selleks, et kaardistada väliskesk­konna olulisemaid arenguid ja nende võimalikku mõju Eestile, aga ka olulisemaid kohalikest arengutest seotud IKT kasutusvõimalusi viidi ajavahemikus läbi intervjuud kahe­kümne Eesti mõjukama IKT spet­sia­listi ja otsustajaga ettevõtetest, kõrgkoolidest ja riigisektorist. Paralleelselt analüüsiti olulise­mate USA, Euroopa ja Jaapani allikate baasil olulisemaid IKT arengu­trende maailmas.

Intervjuudest saadud mõtete, maailma IKT trendide ja Eesti olulisemate sotsiaal-majanduslike väljakutsete ülevaatena valminud EST_IT@2018 vaheraportis toodud järelduste tutvustamiseks ning Eesti olulisemate IKT arenguvõimaluste aruteluks korraldati töötoad. Intervjuude ja töötubade tulemuste põhjal viidi 2008. a septembris Eesti IKT arengu prioriteetide määratle­miseks läbi veebiuuring. Arengufond küsitluses osales 136 eksperti kõikidest oluli­sematest Eesti IKT arenguga seotud organisatsioonidest. Küsitluse abil leiti nii olulisemad tegevussuunad Eesti IKT hariduse ja teaduse tõstmiseks kui ka kuus fookus­valdkonda IKT lahenduste senisest tõhusamaks kasutuselevõtuks Eestis. IKT arenguseire tulemuste aruteluks toimus 11. detsembril 2008 Tallinnas enam kui 130 osalejaga esinduslik foorum. Sellel üritusel arutleti Eesti IKT arenguvisioonide üle ning koguti tulemuste viimistlemi­seks täiendavat sisendit.

Raportis antakse ülevaate olulisematest IKT arengutrendidest maailmas ning hinnatakse juhtivate IT riikide investeerimisprioriteetide valguses vajadust Eesti IKT kompetentsibaasi tugevdamiseks. Lisaks käsitletakse IKT rolli majandusarengus, Eesti IKT sektori senist arengut ning IKT ettevõtete välisturgudele liikumise võimalusi, vaadeldakse Eesti ees seisvaid olulisemaid sotsiaal-majanduslikke väljakutseid ja näeb neis potentsiaalseid uusi turuvõimalusi nutikatele IKT lahendus­tele. Lõpetuseks võetakse kokku Eesti IKT arenguseire esimese etapi peamised järeldused ja antakse soovitused edasiseks tegevuseks.

Eesti IKT arenguseire peamised järeldused: