Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eelhindamine

Eesti maaelu arengukava 2014- 2020 eelhindamise eesmärk oli parandada selle väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust, võttes arvesse sõltumatu hindaja objektiivseid hinnanguid ja soovitusi ning optimeerides eelarvevahendite jaotamist.

Eesti maaelu 2014–2020 aastate arengukava eelnõus toodud olukorraanalüüs katab eelhindamises osalenud ekspertide hinnangul ära olulisemad teemad ning põhjendab põhiosas meetmete valikut. Eelnõus toodud SWOT-tabel võtab eelnevalt toodud olukorra analüüsi kompaktselt kokku. SWOT-tabelile järgneb loogilise jätkuna peatükk „Vajadused“, mis kirjeldab peamisi arenguvajadusi valdkondade lõikes.

Perioodi 2014–2020 Eesti maaelu arengukava eelhindamise viis Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi konsortsium koosseisus Ernst & Young Baltic AS, OÜ Hendrikson & Ko ja Balti Uuringute Instituut. Maaelu arengukava peatükkidele valdkonnaspetsiifilise hinnangu andmiseks kaasati eelhindamisse lisaks konsortsiumivälised eksperdid Pille Koorberg, Olav Kreen ja Peeter Muiste.